The Transformation of the Universe in the Intertestamental Literature

Marek Parchem

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny , Poland


Abstract

In the intertestamental literature, especially from various writings of an apocalyptic nature, a recurring motif emerges of the transformation of the universe as the final phase of eschatological events. In the last days, the world –  being infected with sin and dominated by the powers of evil –  will be renewed and transformed by God into a perfect reality wherein justice and goodness will prevail. In the present article, this notion of the transformation of the universe is explored and discussed. The idea appears in various documents of the intertestamental literature, namely, certain exegetical works such as The Book of Jubilees (Jub 1:29; 4:26) and Biblical Antiquities of Pseudo-Philo (LAB 3:10); the Qumran Rule of the Community (1QS 4:25); and several apocalypses: The Book of Heavenly Luminaries (1 Enoch 72:1), The Apocalypse of Weeks (1 Enoch 91:14-17), The Animal Apocalypse (1 Enoch 90:37-38), The Book of the Similitudes (1 Enoch 45:4-5), The Fourth Book of Ezra (4 Ezra 7:28-31, 75, 113-114), and The Syriac Apocalypse of Baruch (2 Bar 32:1-6; 57:1-3).

Keywords:

transformation of the universe, renewal of the world, eschatology, Jewish apocalyptic writings, intertestamental literature

Aune D.E. – Stewart E., „From the Idealized Past to the Imaginary Future: Eschatological Restoration in Jewish Apocalyptic Literature”, Restoration: Old Testament, Jewish, and Christian Perspectives (red. J.M. Scott) (JSJSup 72; Leiden: Brill 2001) 147-177. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004493636_009

Black M., The Book of Enoch or 1 Enoch: A New English Edition with Commentary and Textual Notes (SVTP 7; Leiden: Brill 1985).

Black M., „The New Creation in 1 Enoch”, Creation, Christ and Culture. Studies in Honour of T.F. Torrance (red. R.W.A. McKinney) (Edinburgh: T. & T. Clark 1976) 13-21.

Charles R.H., The Book of Jubilees or the Little Genesis (London: Adam and Charles Black 1902).

Dexinger F., Henochs Zehnwochenapokalypse und offene Probleme der Apokalyptikforschnug (StPB 29; Leiden: Brill 1977). DOI: https://doi.org/10.1163/9789004509047

Gurtner D.M., Second Baruch: A Critical Edition of the Syriac Text. With Greek and Latin Fragments, English Translation, Introduction and Concordance (JCTCRS 5; New York, NY – London: T&T Clark 2009).

Harnisch W., Verhängnis und Verheißung der Geschichte: Untersuchungen zum Zeit- und Geschichtsverständnis im 4. Buch Esra und in der syr. Baruchapokalypse (FRLANT 97; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1969). DOI: https://doi.org/10.13109/9783666532160

Harrington D.J., „Creation”, Encyclopedia of the Dead Sea Scrolls (red. L.H. Schiffman – J.C. VanderKam) (Oxford: Oxford University Press 2000) I, 155-157.

Henze M., Jewish Apocalypticism in Late First Century Israel: Reading Second Baruch in Context (TSAJ 142; Tübingen: Mohr Siebeck 2011). DOI: https://doi.org/10.1628/978-3-16-151475-3

Hogeterp A.L.A., Expectations of the End: A Comparative Traditio-Historical Study of Eschatological, Apocalyptic and Messianic Ideas in the Dead Sea Scrolls and the New Testament (STDJ 83; Leiden: Brill 2009). DOI: https://doi.org/10.1163/ej.9789004171770.i-572

Jacobson H., A Commentary on Pseudo-Philo’s Liber Antiquitatum Biblicarum with Latin Text and English Translation (AGAJU 31; Leiden: Brill 1996) I-II. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004332898

Klijn A.F.J., Der lateinische Text der Apocalypse des Esra (Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur 131; Berlin: Akademie-Verlag 1983).

Knibb M.A., The Ethiopic Book of Enoch: A New Edition in the Light of the Aramaic Dead Sea Fragments. I. Text and Apparatus. II. Introduction, Translation and Commentary (Oxford: Clarendon Press 1978).

Kondracki A., „Księga Jubileuszów”, Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (PSB 13; Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio” 1999) 262-342.

Laskowski Ł., Pseudo-Filon, Księga starożytności biblijnych (Pisma apokryficzne 7; Kraków: Wydawnictwo WAM 2015).

Mędala S., „IV Księga Ezdrasza (4 Ezd)”, Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (PSB 13; Warszawa: Vocatio 1999) 375-404.

Milik J.T., The Books of Enoch. Aramaic Fragments of Qumrân Cave 4 (Oxford: Clarendon Press 1976).

Murphy F.J., Pseudo-Philo: Rewriting the Bible (New York, NY – Oxford: Oxford University Press 1993).

Murphy F.J., The Structure and Meaning of Second Baruch (SBL.DS 78; Atlanta, GA: Scholars Press 1985).

Nickelsburg G.W.E., 1 Enoch 1: A Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 1-36; 81-108 (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress 2001).

Nickelsburg G.W.E. – VanderKam J.C., 1 Enoch 2: A Commentary on the Book of 1 Enoch, Chapters 37-82 (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress 2012). DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt22nm5vn

Olson D.C., A New Reading of the Animal Apocalypse of 1 Enoch: „All Nations Shall Be Blessed”. With a New Translation and Commentary (SVTP 24; Leiden: Brill 2013). DOI: https://doi.org/10.1163/9789004247789

Parchem M., „«Co stanie się przy końcu dni» (Dn 2,28): wydarzenia czasów eschatologicznych w świetle żydowskich pism apokaliptycznych okresu międzytestamentalnego”, Czas Apokalipsy. Wizje dni ostatecznych w kulturze europejskiej od starożytności do wieku XVII (red. K. Zalewska-Lorkiewicz) (Warszawa: Wydawnictwo Neriton 2013) 26-35.

Perrot C. – Bogaert P.M. – Harrington D.J., Pseudo-Philon: Les Antiquites Bibliques. II. Introduction litteraire, commentaire et index (SC 230; Paris: Cerf 1976).

Puech E., „Resurrection: The Bible and Qumran”, The Bible and the Dead Sea Scrolls. II. The Dead Sea Scrolls and the Qumran Community (red. J.H. Charlesworth) (Waco, TX: Baylor University Press 2006) 247-281.

Rubinkiewicz R., „Księga Henocha etiopska (I Księga Henocha)”, Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (PSB 13; Warszawa: Vocatio 1999) 144-189.

Ruiten J.T.A.G.M. van, „The Influence and Development of Is 65,17 in 1 En 91,16”, The Book of Isaiah – Le livre d’Isaïe: Les oracles et leurs relectures. Unité et complexité de l’ouvrage (red. J. Vermeylen) (BETL 81; Leuven: Peeters Publishers 1989) 149-174.

Russell D.M., The „New Heavens and New Earth”: Hope for the Creation in Jewish Apocalyptic and the New Testament (Studies in Biblical Apocalyptic Literature 1; Philadelphia, PA: Visionary Press 1996).

Russell D.S., The Method and Message of Jewish Apocalyptic, 200 BC – AD 100 (OTL; Philadelphia, PA: Westminster Press 1964).

Schürer E., The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C. – A.D. 135). A New English Version Revised and Edited by G. Vermes, F. Millar, M. Black (Edinburgh: T&T Clark 1995).

Stephens M.B., Annihilation or Renewal? The Meaning and Function of New Creation in the Book of Revelation (WUNT II/307; Tübingen: Mohr Siebeck 2011).

Stone M.E., Features of the Eschatology of IV Ezra (HSS 35; Atlanta, GA: Scholars Press 1989). DOI: https://doi.org/10.1163/9789004369511

Stone M.E., Fourth Ezra. A Commentary on the Book of Fourth Ezra (Hermeneia; Minneapolis, MN: Fortress 1990).

Stuckenbruck L.T., 1 Enoch 91-108 (CEJL; Berlin – New York: Walter de Gruyter 2007). DOI: https://doi.org/10.1515/9783110204131

Tiller P.A., A Commentary on the Animal Apocalypse of 1 Enoch (SBL.EJIL 4; Atlanta, GA: Scholars Press 1998).

VanderKam J.C., The Book of Jubilees: A Critical Text (CSCO 510 – Scriptores aethiopici 87; Louvain: Peeters 1989).

VanderKam J.C., The Book of Jubilees: Translation (CSCO 511 – Scriptores aethiopici 88; Louvain: Peeters 1989).

Woźniak J., „Apokalipsa Barucha syryjska”, Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (PSB 13; Warszawa: Vocatio 1999) 407-442.


Published
2017-05-18


Parchem, M. (2017). The Transformation of the Universe in the Intertestamental Literature. Verbum Vitae, 31, 149–168. https://doi.org/10.31743/vv.1773

Marek Parchem  mking@op.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny Ks. prof. dr. hab. Marek Parchem, profesor zwyczajny na UKSW w Warszawie; absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie i Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Kierownik w Katedrze Literatury Międzytestamentalnej na Wydziale Teologicznym UKSW. Autor wielu artykułów i kilku książek, m.in. Pojęcie królestwa Bożego w Księdze Daniela oraz jego recepcja w pismach qumrańskich i w apokaliptyce żydowskiej (RSB 9; Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2002); Księga Daniela. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny, Stary Testament, 26; Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2008); Ostateczne zwycięstwo Boga w walce między dobrem a złem w świetle pism z Qumran (RSB 30; Warszawa: Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, 2008); Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Biblica et Judaica, 1; Bydgoszcz: Wydawnictwo KRD, 2013); Biblijny język aramejski: gramatyka, kompletne preparacje, słownik (Biblica et Judaica, 5; Pelplin: Wydawnictwo „Bernardinum”, 2016).License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK