Biblical Leviathan – A Real Animal or Mythic Marine Monster?

Dawid Mielnik

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii , Poland


Abstract

The main purpose of the paper is discovering whether Leviathan in the Hebrew Bible is a real animal or a mythic marine monster. A definitive answer is in fact possible, thanks to analysis of certain biblical fragments where the crucial term is present. The paper is divided into two main parts: First, Leviathan is examined as encountered within extra-biblical literature. In the second part, this creature is analyzed in the context of concrete biblical fragments which include a presentation of Leviathan. On the basis of research, it can be claimed that, in the Hebrew Bible, Leviathan is to be understood as a mythic marine monster. Conversely, there is no known fragment in which Leviathan has to be understood as a real animal.

Keywords:

Leviathan, marine monsters, mythology, dragons

Angel A., Playing with Dragons: Living with Suffering and God (Cambridge: Cascade Books 2014). DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt1cg4mkh

Bicksler W.H., Job's Spiritual Journey: The Believer and Rationalist with Questions of God and Man (Bloomington, IN: AuthorHouse 2009).

Borecki S., „Motyw smoka w literaturze starotestamentowej”, Baptystyczny Przegląd Teologiczny 3 (2006) 119-149.

Bosak P.C., Leksykon wszystkich postaci biblijnych (Kraków: Petrus 2015).

Bourke M.M., The Book of Job (Washington 1955) I

Briks P., „Szatan, złe duchy, demony, aniołowie zagłady i potwory w Starym Testamencie”, Szatan w religii i kulturze (red. S. Bukalski) (Szczecin: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego 2008) 73-88.

Brzegowy T., Księga Izajasza. Rozdziały 13–39. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. ST 22; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2014).

Clines D.J.A., Job 38–42 (WBC 18B; Nashville, TN: Thomas Nelson 2011).

Cole R.L., The Shape and Message of Book III (Psalms 73–89) (Sheffield: Sheffield Academic Press 2000).

Davidson A.B., The Book of Job (Cambridge: Cambridge University Press 1951) .

Day J., God's Conflict with the Dragon and the Sea: Echoes of a Canaanite Myth in the Old Testament (Cambridge: Cambridge University Press 1985).

Dempsey C.J., „Words of Woe, Visions of Grandeur: A Literary and Hermeneutical Study of Isaiah 24–27”, Formation and Intertextuality in Isaiah 24–27 (red. J.T. Hibbard – H.Ch.P. Kim) (Houston, TX: Society of Biblical Literature 2013) 209-225. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctt5hjgws.16

Gebert K., „Lewiatan i cała reszta”, Midrasz 9 (2000) 6-9.

Graves R., Mity hebrajskie. Księga Rodzaju (Warszawa: Cyklady 2002).

Gunkel H., Creation and Chaos in the Primeval Era and the Eschaton: A Religio-Historical Study of Genesis 1 and Revelation 12 (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2006).

Jenner K.D., „The Big Shofar (Isaiah 27:13). A Hapas Legomenon to be Understood Merely as a Metaphor or as a Crux interpretum for the Interpretation of Eschatological Expectation?”, Studies in Isaiah 24–27 (red. H.J. Bosman) (Leiden: Brill 2000) 157-182. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004495098_009

Kogler F., Nowy leksykon biblijny (Kielce: Jedność 2011).

Kordowicz M., „Lewiatan”, Midrasz 9 (2000) 16-17.

Kwakkel G., „The Monster as a Toy. Leviathan in Psalm 104:26”, Playing with Leviathan: Interpretation and Reception of Monsters from the Biblical World (red. K. van Bekkup – J. Dekker – H. van de Kamp – E. Peels) (Leiden: Brill 2017) 77-89. DOI: https://doi.org/10.1163/9789004337961_006

Lugt P. van der, Cantos and Strophes in Biblical Hebrew Poetry (Leiden – Boston, MA: Brill 2010) II.

Łach S., Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy (Poznań: Pallottinum 1990).

Newsom C.A., The Book of Job: A Contest of Moral Imaginations: A Contest of Moral Imaginations (Oxford: Oxford University Press 2003).

Oworuszko A., „Opiekuńcza miłość Boga do stworzenia w wybranych tekstach mądrościowych Starego Testamentu”, Teologiczne Studia Siedleckie 9 (2012) 89-103.

Pang L., „Beware of Behemoth and Leviatan”, Biblica et Patristica Thoruniensia 6 (2013) 65-80. DOI: https://doi.org/10.12775/BPTh.2013.005

Rubinkiewicz R., „Lewiatan”, Encyklopedia katolicka (red. A. Szostek) (Lublin 2004) X, 893.

Sikora T., „Eliasz, Lewiatan i symbolizm eucharystyczny”, Nomos 20/21 (1997/98) 97-118.

Soza J.R., Lucifer, Leviathan, Lilith, and other Mysterious Creatures of the Bible (London – Lanham: Hamilton Books 2017).

Stachowiak L., Księga Izajasza I. 1–39. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Poznań: Pallottinum 1996).

Steimle D.M., Preliminary biblical studies (Raleigh: Lulu.com 2015).

The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (red. L. Koehler – W. Baumgartner) (Leiden – New York, NY: Brill 1995) II (=HALOT).

Thomas B., Dinosaurs and the Bible (Eugene: Harvest House Publishers 2013).

Toboła Ł., Cykl Baala z Ugarit (Kraków: The Enigma Press 2008).

Tronina A., Księga Hioba. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (Częstochowa: Święty Paweł 2013).

Uehlinger C., „Leviathan”, Dictionary of Deities and Demons in the Bible (red. K. van der Toorn – B. Becking – P.W. van der Horst) (Leiden: Brill 1999) 511-515.

Wakeman M.K., God's Battle with the Monster: A Study in Biblical Imagery (Leiden: Brill 1973).

Watson R.S., Chaos Uncreated: A Reassessment of the Theme of „chaos” in the Hebrew Bible (Berlin: Walter de Gruyter 2005). DOI: https://doi.org/10.1515/9783110900866

Wharton J.A., Job (Louisville, KY: Westminster John Knox 1999).

Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu (red. L. Koehler – W. Baumgartner – J.J. Stamm) (Warszawa: Vocatio 2008) I-II (=KBL)

Willis J.T., Images of Water in Isaiah (London – New York, NY: Lexington Books 2017).


Published
2017-12-01


Mielnik, D. (2017). Biblical Leviathan – A Real Animal or Mythic Marine Monster?. Verbum Vitae, 32, 127–147. https://doi.org/10.31743/vv.1836

Dawid Mielnik  mielnikdawid@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii Absolwent teologii, filozofii, studiów podyplomowych z edytorstwa. Autor monografii naukowej oraz kilkunastu artykułów naukowych. Kilkukrotnie wyróżniony w konkursie "Studencki Nobel" na szczeblu lokalnym oraz ogólnopolskim, trzykrotny laureat ogólnopolskich olimpiadLicense

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK