The Biblical Fruits of the Holy Spirit (Ga 5:22-23) on the Way to Mature Faith in Catechesis

Tomasz Kopiczko

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa , Poland
https://orcid.org/0000-0002-8000-6714


Abstract

The article is a theological and catechetical analysis of the fruits of the Holy Spirit (Gal 5: 22-23) on the path to shaping mature faith via the catechetical process. The analytical process employed in the article was divided into three points: the fruit of the Holy Spirit, mature faith, and mature man. The analysis of biblical texts and catechetical documents allows us to draw three conclusions. First of all, it is the Holy Spirit who is the giver of grace and the source that gives rise to faith. Secondly, the virtues that are mentioned by Saint Paul in the Letter to the Galatians as the fruit of the Spirit acting in man should be considered the features of a mature faith. Third, the task of catechesis is to help the believer to discover the richness of the Holy Spirit's gifts and their implementation.

Keywords:

fruit of the Holy Spirit, mature faith, Holy Spirit in catechesis, Letter to Galatians, catechesis

Bibliografia

Dokumenty Kościoła

Benedykt XVI, List apostolski w formie motu proprio „Porta fidei” (11 października 2011) (= PF).

Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii gaudium” (24 listopada 2013) (= EG).

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Catechesi tradendae” (16 października 1979) (= CT).

Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio” (14 sierpnia 1998) (= FR).

Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris missio” (7 grudnia 1990) (= RM).

Katechizm Kościoła Katolickiego (11 października 1992).

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji (15 sierpnia 1997) (= DOK).

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium” (21 listopada 1964) (= LG).

Sobór Watykański II, Konstytucja o Objawieniu Bożym „Dei Verbum” (18 listopada 1965) (= DV).

Literatura

Alberich, E., „Cele katechezy”, Słownik katechetyczny (red. J. Gevaert) (Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2007) 129.

Bartnicki, R., „Dary Ducha Świętego w świetle tekstów biblijnych”, Warszawskie Studia Teologiczne 19 (2006) 171-184.

Blachnicki, F., „Katecheza: Rola Ducha Świętego w życiu chrześcijan”, http://www.oaza.pl/wp-content/uploads/FPwrzesien2015_Rola-Ducha-Świętego-w-życiu-chrześcijanina.pdf [dostęp: 20.06.2019].

Chałas, K., „Wychowanie do pogłębiania wiary – aspekty teleologiczne”, Roczniki Pedagogiczne 4/4 (2012) 67-90.

Congar Y., Wierzę w Ducha Świętego (Warszawa: Wydawnictwo Księży Marianów 1995) II.

Crosby, M.H., Fruit of the Spirit (Maryknoll, NY: Orbis Books 2015).

Dalbesio, A., Duch Święty w Nowym Testamencie, w Kościele, w życiu chrześcijańskim (Kraków: WAM 2001).

DeSilva, D.A., Galatians. A Handbook on the Greek Text (Waco, TX: Baylor University Press 2014).

Doglio, C., La lettera di san Paolo ai Galati. Quinto incontro Gal 5,13 – 6,18 (Genova: S. Pietro alla Foce 2008).

Dziuba, A.F., Dynamika wiary (Częstochowa: Tygodnik Katolicki „Niedziela” 1997).

Tamez, E., „List do Galatów”, Międzynarodowy komentarz do Pisma Świętego, wyd. 2 (red. W.R. Farmer) (Warszawa: Verbinum 2001) 1507-1520.

Gaweł, J., Jak żyć owocami Ducha Świętego (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2016).

Goliszek, P., „The Holy Spirit Inspiring All Catechesis”, Roczniki Teologiczne 65/11 (2018) 57-73. DOI: https://doi.org/10.18290/rt.2018.65.11-4

Hahn, S., „Grace”, Catholic Bible Dictionary (red. S. Hahn) (New York: Doubleday 2009) 229-332.

Hill, B.R., Key Dimensions of Religious Education (Winona, MN: Saint Mary's Press 1994).

Jan Chryzostom, Komentarz do Listu św. Pawła do Galatów (Kraków: WAM 2008).

Jan Paweł II, „Homilia w czasie Mszy Świętej w Legnicy (2.06.1997)”, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/legnica_02061999.html [dostęp: 10.07.2019].

Jan Paweł II, Wierzę w Boga Ojca Stworzyciela (Watykan: LEV 1987).

Jaworski, R., „Człowiek religijny – kryteria dojrzałości. Analiza psychologiczna”, Fides et ratio. W poszukiwaniu ideału człowieka XXI wieku (red. I. Mroczkowski – E.A. Wesołowska) (Płock: Novum 2001) 73-100.

Jelonek, T., Święty Paweł i jego listy (Kraków: Krakowski Zespół Biblistów 1992).

Keating, T., Fruits and Gifts of the Spirit (New York: Lantern Books 2000).

Kern, K., „Owoce Ducha Świętego w Ga 5, 22-23”, Scriptura Sacra 16 (2012) 35-46.

Majewski, M., Aktualne wyzwania katechetyczne (Kraków: Poligrafia Salezjańska 1997).

Matera, F.J., Galatians (Collegeville, MN: Liturgical Press 2007).

Moo, D.J., Galatians (Grand Rapids, MI: Baker Academic 2013).

Paciorek, A., Paweł Apostoł – Pisma (Tarnów: Biblos 1996) II.

Popowski, R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, wyd. 4 (Warszawa: Vocatio 2006) (= Popowski).

Szpet, J., „Wiara jako pierwszorzędny cel katechezy”, Colloquia Theologica Ottoniana 1 (2014) 101-117.

Tomasik, P., „Katechetyka Fundamentalna”, Historia katechezy. I. Katechetyka fundamentalna (red. J. Stala) (Tarnów: Biblos 2003) 301-326.

Walulik, A., „Wiara i religia w całożyciowym uczeniu się”, Roczniki Pedagogiczne 4/4 (2012) 91-105.


Published
2020-06-26


Kopiczko, T. (2020). The Biblical Fruits of the Holy Spirit (Ga 5:22-23) on the Way to Mature Faith in Catechesis. Verbum Vitae, 37(1), 257–270. https://doi.org/10.31743/vv.4816

Tomasz Kopiczko  tkopiczko@gmail.com
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa

Ks. Tomasz Kopiczko, prezbiter diecezji ełckiej, doktor nauk teologicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Franciszka Salezego. Zakres swoich zainteresowań badawczych koncentruje wokół tematów związanych z nową ewangelizacją, teologią katechezy, eklezjologią i nowymi środkami komunikacji.

https://orcid.org/0000-0002-8000-6714License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK