The Pneumatological Credibility of the Church

Jacenty Mastej

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0001-7888-4078


Abstract

 The aim of this paper is to demonstrate the pneumatological credibility of the Church, a goal achieved via three lines of analysis. First, the event of Pentecost is presented as an ecclesio-genetic gift of the Holy Spirit. Then the pneumatological iconicity of the Church is shown. In the third point, the essential signs constituting the pneumatological credibility of Ecclesia are explained. The holistic presentation of the presence and action of the Holy Spirit in the Church – both in its genesis and in its permanent realisation in history – is the basis for demonstrating its absolute uniqueness, which is possible with the simultaneous participation of ratio and fides. The pneumatological credibility of the Church is closely linked to other kinds of arguments found within the framework of fundamental theology, e.g. scriptural, resurrectionist, agapetological, martyrological, praxeological, sperantist, veritative, or the argument from holiness. In all these arguments, the pneumatological aspect must be made even clearer.

Keywords:

Holy Spirit, Jesus Christ, Church, credibility of the Church

Bartnik, C.S., Kościół (Lublin: Wydawnictwo KUL 2009).

Bouyer, L., Duch Święty Pocieszyciel. Duch Święty i życie w łasce (Kraków: Wydawnictwo M 1998).

Brudz, J., „Misterium Kościoła”, Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele (red. S. Grzybek) (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1971) 45-62.

Chmiel, J., „Powszechne powołanie do świętość w Kościele”, Idee przewodnie soborowej Konstytucji o Kościele (red. S. Grzybek) (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1971) 267-284.

Czaja, A., Credo in Spiritum Vivificantem. Pneumatologiczna interpretacja Kościoła jako komunii w posoborowej teologii niemieckiej (Lublin: Wydawnictwo KUL 2003).

Czaja, A., „Ku nowej formule dogmatycznej: jedna osoba w wielu osobach”, Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii (red. M. Marczewski) (Lublin: Polihymnia 1998) 259-293.Guzowski, K. – Barth, G., (red.), Duch Święty w naszej codzienności (Lublin: Gaudium 2010).

Góźdź, K., „Istota Kościoła według Josepha Ratzingera”, Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera (red. K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 191-201.

Góźdź, K., Kościół zbawienia (Lublin: Wydawnictwo KUL 2010).

Hryniewicz, W., „Dar Zmartwychwstałego. Pneumatologia prawosławna i jej znaczenie dla ekumenie”, Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii (red. M. Marczewski) (Lublin: Polihymnia 1998) 211-232.

Hryniewicz, W., Nasza pascha z Chrystusem (Zarys Chrześcijańskiej Teologii Paschalnej 2; Lublin: TN KUL 1987).

Hryniewicz, W., „Pneumatologia a eklezjologia”, Collectanea Theologica 47/2 (1977) 33-58.

Jan Paweł II, Encyklika „Dominum et vivificantem” (1986).

Karwacki, R., „Od chrystomonizmu ku pneumatologicznej teologii”, Duch, który jednoczy. Zarys pneumatologii (red. M. Marczewski) (Lublin: Polihymnia 1998) 119-156.

Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań 1994) (= KKK).

Kobyliński, A., „Hybrydowa inwazja. Podmiana pobożności – katolickiej na zielonoświątkową”, Alarm dla Kościoła. Nowa reformacja? (red. P. Milcarek – T. Rowiński) (Warszawa: Demart 2019) 75-97.

Krasiński, J., „Świętość Kościoła”, Leksykon teologii fundamentalnej (red. M. Rusecki et al.) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 1213-1217.

Kudasiewicz, J., Odkrywanie Ducha Świętego (Kielce: Jedność 1998).

Ledwoń, I.S., „Świętość jako motyw wiarygodności), Leksykon teologii fundamentalnej (red. M. Rusecki et al.) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 1208-1213.

de Lubac, H., Medytacje o Kościele (Kraków: WAM 1997).

Mastej, J., „Jedność i jedyność jako znak wiarygodności Kościoła”, Reformatorzy a Kościół rzymski (red. A.A. Napiórkowski) (Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2017) 139-155.

Mastej, J., „Paschalna wiarygodność chrześcijaństwa i Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI”, Teologia fundamentalna w twórczości Josepha Ratzingera (red. K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2017) 135-151.

Mastej, J., Staurologiczno-rezurekcyjna wiarygodność chrześcijaństwa (Lublin: Wydawnictwo KUL 2014).

Międzynarodowa Komisja Teologiczna, „Apostolskość Kościoła i sukcesja apostolska”, Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej (red. J. Królikowski) (Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2000) 19-31.

Nagy, S., „Duch Święty a tajemnica Kościoła”, Jan Paweł II. Dominum et vivificantem. Tekst i komentarze (red. A.L. Szafrański) (Lublin: Wydawnictwo KUL 1994) 119-135.

Nagy, S., Ty jesteś Piotr, czyli Skała i na tej Skale zbuduję Kościół mój. Studium o widzialnym Kościele (Biblioteka „Niedzieli” 234; Częstochowa: Kuria Metropolitalna w Częstochowie – Tygodnik Katolicki „Niedziela” 2009).

Napiórkowski, A.A., „Geneza, natura i posłanie Kościoła”, Kościół Chrystusowy (red. T. Dzidek et al.) (Teologia fundamentalna 4; Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2003) 71-105.

Napiórkowski, S.C., „Modele jedności”, Ku chrześcijaństwu jutra. Wprowadzenie do ekumenizmu (red. W. Hryniewicz – J.S. Gajek – S.J. Koza) (Lublin: Wydawnictwo KUL 1996) 479-503.

Piè-Ninot, S., „Gesù e la Chiesa”, Dizionario di teologia fondamentale (red. R. Latourelle – R. Fisichella) (Assimi: Cittadella 1990) 151-162.

Pié-Ninot, S., Wprowadzenie do eklezjologii (Kraków: WAM 2002).

Ratzinger, J., Chrystus i Jego Kościół, wyd. 2 (Kraków: eSPe 2005).

Ratzinger, J., Das neue Volk Gottes. Entwürfe zur Ekklesiologie (Düsseldorf: Patmos 1977).

Rusecki, M., „Boska geneza Kościoła”, Kościół w czasach Jana Pawła II (red. M. Rusecki – K. Kaucha – J. Mastej) (Lublin: Wydawnictwo KUL – Gaudium 2005) 65-78.

Rusecki, M., „Czy Kościół w Polsce jest wiarygodny?”, Wiarygodność Kościoła wobec przemian w Polsce. Quo vadis Ecclesia Polonorum? (red. M. Rusecki) (Pelplin – Lublin: Bernardinum 1994) 143-156.

Rusecki, M., „Próba określenia przedmiotu ikonicznej teologii fundamentalnej”, Wokół teologii ikony (red. B. Kochaniewicz) (Studia Theologiae Fundamentalis 2; Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM. WT 2011) 31-46.

Rusecki, M., „Rola Ducha Świętego w Kościele według encykliki Dominum et vivificantem Jana Pawła II”, Roczniki Teologiczne 45/2 (1998) 5-19.

Rusecki, M., „Wiarygodność Kościoła w Polsce jako rzeczywistości personalistycznej i dynamicznej”, Studia Warmińskie 30 (1993) 377-390.

Rusecki, M., Traktat o Kościele (Lublin: Wydawnictwo KUL 2014).

Rusecki, M., Traktat o Objawieniu (Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2007).

Rusecki, M., Wiarygodność chrześcijaństwa. I. Z teorii teologii fundamentalnej (Lublin: TN KUL 1994).

Rusecki, M. – Kaucha, K. – Pietrzak, A., „Znaki wiarygodności Kościoła”, Leksykon teologii fundamentalnej (red. M. Rusecki et al.) (Lublin – Kraków: Wydawnictwo M 2002) 1381-1393.

Scheffczyk, L., Zmartwychwstanie (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1984).

Schlier, H., „Główne zręby nowotestamentowej teologii słowa Bożego”, Concilium 4/1-10 (1968) 112-118.

Seweryniak, H., Święty Kościół powszedni (Warszawa: Biblioteka „Więzi” 1996).

Skalický, K., „Fundacyjne wydarzenie chrześcijaństwa. Ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu”, Chrześcijaństwo jutra (red. M. Rusecki et al.) (Lublin: TN KUL 2001) 27-49.Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (1964) (= KK).

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium” (1963) (= KL). DOI: https://doi.org/10.21906/rbl.2974

Stachowicz, K., „Ikona a ontologia”, Wokół teologii ikony (red. B. Kochaniewicz) (Studia Theologiae Fundamentalis 2; Poznań: Redakcja Wydawnictw UAM. WT 2011) 9-19.

Witczyk, H., Kościół Syna Bożego. Studium eklezjologii Czwartej Ewangelii (Biblioteka „Verbum Vitae” 3; Kielce: Instytut Teologii Biblijnej „Verbum” 2012).


Published
2020-06-26


Mastej, J. (2020). The Pneumatological Credibility of the Church. Verbum Vitae, 37(1), 227–240. https://doi.org/10.31743/vv.4920

Jacenty Mastej  jmastej@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ks. Jacenty Mastej, prezbiter diecezji rzeszowskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor KUL. Od 1998 r. zatrudniony w Katedrze Chrystologii i Eklezjologii Fundamentalnej KUL, obecnie jej kierownik. Wykładowca teologii fundamentalnej w WSD w Rzeszowie. Autor dwóch monografii, ponad 60 artykułów naukowych i około 30 haseł leksykonowych i encyklopedycznych. Współredaktor 10 prac zbiorowych i monografii wieloautorskich. Od 2013 r. redaktor naczelny rocznika naukowego Resovia Sacra.

https://orcid.org/0000-0001-7888-4078License

The author(s) grant (s) to the Licensee a non-exclusive and royalty-free license in accordance with the provisions of the Appendix: LICENSE TO USE THE WORK