Interaktywna ekspozycja wartości: światopoglądowe manifestacje polskich intelektualistów w dobie wirtualizacji komunikacji

Tomasz Peciakowski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Abstrakt

W artykule podjęto próbę ustalenia tego, w jaki sposób wartości obecne są w komunikacji wirtualnej
polskich intelektualistów zaangażowanych w życie publiczne twórców kultury. W publikacji zastosowano
jakościową analizę treści, skupiając się – po pierwsze – na wskazaniu wątków tematycznych
obecnych w postach publikowanych przez twórców, po drugie, na wyodrębnieniu tych, które nawiązują
do sfery aksjologii, i po trzecie, na analizie dyskursywnej wyodrębnionych materiałów, pozwalającej
zgłębić ich treść w kontekście przekazu aksjologicznego.
Intelektualiści w mediach społecznościowych sięgają po narzędzia komunikacji zaangażowanej,
a także angażującej – emocjonalnej, nacechowanej aksjologicznie, nie rzadko budzącej kontrowersje.
W artykule omówiono cztery formy budowanej w ten sposób komunikacji: rekomendację, lokowanie
idei, eksternalizację oraz protest.

Słowa kluczowe:

Wartości, dyskurs publiczny, intelektualiści, wirtualizacja, Facebook

Bauman Z., Konsumowanie życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.
Burszta W.J., Homo Barbarus w świecie algorytmów, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć
filozoficznych” 2016, R. 28, nr 2, s. 5–19.
Drezner D.W., Public intellectuals 2.1, „Society” 2009, t. 46, nr 1, s. 49–54, DOI: 10.1007/s12115-008-9158-5.
Dyczewski L., Wadowski D., Wstęp, w: Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. L. Dyczewski,
D. Wadowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 5–8.
Dyczewski L., Wartości kulturowe ważne dla polskiej tożsamości, w: Tożsamość polska w odmiennych
kontekstach, red. L. Dyczewski, D. Wadowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009, s. 149–179.
Dyskurs elit symbolicznych. Próba diagnozy, red. nauk. M. Czyżewski, K. Franczak, M. Nowicka,
J. Stachowiak, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa 2014.
Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?, PIW, Warszawa 2004.
Goćkowski J., Autorytety świata uczonych, PIW, Warszawa 1984.
Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego
państwa prawa, tłum. A. Romaniuk, R. Marszałek, „Scholar”, Warszawa 2005.
Harsin J., Regimes of Posttruth, Postpolitics, and Attention Economies, “Communication, Culture
& Critique” 2015, t. 8, nr 2, s. 327–333, DOI: 10.1111/cccr.12097.
Heller M., Wszechświat jest tylko drogą, kosmiczne rekolekcje, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
Hess A., Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie
komunikacyjne organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kraków 2013.
Hoły-Łuczaj M., Łuczaj K., Lokowanie idei w przekazie medialnym jako zaangażowanie w warunkach
wspólnego kapitalizmu, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne”
2013, nr 7(2), s. 23–40.
Howarth D., Dyskurs, tłum. A. Gąsior-Niemiec, Oficyna Naukowa, Warszawa 2008, s. 14–15.
Jaskuła S., Korporowicz L., Kultury narodowe w procesie wirtualizacji, „Politeja” 2014, t. 5, nr 31 (1),
2014, s. 7–30.
Lange J., Rise of the Digitized Public Intellectual: Death of the Professor in the Network Neutral
Internet Age, „Interchange” 2015, t. 46, nr 2, s. 95–112.
Mannheim K., Ideologia i utopia, tłum. P. Miziński, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2008.
Pacewicz P., Almodovar, Atwood, Ash, Auster, Coetzee, Tokarczuk wzywają KE do potępienia homofobii
w Polsce, www.oko.press z 17.08.2020 r. (stan na dzień 10.10.2020).
Peciakowski T., Listy nie(pokornych). Intelektualiści w polskim życiu publicznym, TN KUL, Lublin 2019.
Raport: Facebook Trends Polska Sierpień 2020, Sotrender, 2020.
Szpunar M., Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem
schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012.
Szymborska W., Ludzie na moście, „Czytelnik”, Warszawa 1986.
Tannen D., Cywilizacja kłótni. Jak powstrzymać amerykańską wojnę na słowa, Zysk i S-ka, Poznań
2003.
Wylie Ch., Mindf*ck. Cambridge Analytica, czyli jak zepsuć demokrację, tłum. M. Strąkow, Wydawnictwo
Insignis, Kraków 2020.
Ziębakowska-Cecot K., Influence of Digital Media on Young Generation’s Social and Moral Competences,
„Megatrendy a médiá” 2019, nr 6 (1), s. 315–328.
Żarnowski J., Intelektualiści, w: Encyklopedia socjologii, t. 1, red. A. Kojder i in., Oficyna Naukowa,
Warszawa 1998, s. 334–337.
Żuk G., Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016.
Pobierz

Opublikowane
2021-10-29


Peciakowski, T. (2021). Interaktywna ekspozycja wartości: światopoglądowe manifestacje polskich intelektualistów w dobie wirtualizacji komunikacji. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 63(3), 3–18. https://doi.org/10.31743/znkul.12222

Tomasz Peciakowski  tomasz.peciakowski@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-4031-3346Licencja

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).