Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie
 • Tekst jest całkowicie oryginalny i nie narusza praw osób trzecich
 • Ujawniono wszystkie informacje na temat wkładu innych osób i instytucji w powstanie tekstu, a także na temat źródeł jego finansowania
 • Autor wyraża zgodę na publikację niniejszego artykułu w kwartalniku "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" w obu wersjach (drukowanej i on-line)
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi dla autora
 • Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych


Redakcja nie publikuje opracowań studentów.

Redakcja przyjmuje jedynie teksty przygotowane z zachowaniem zasad etyki obowiązujących w nauce (procedura COPE stosowana przez Redakcję). Teksty podlegają weryfikacji w programie antyplagiatowym iThenticate.

Artykuł o objętości nieprzekraczającej 40 000 znaków ze spacjami, zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect, przygotowany w języku polskim lub angielskim należy przesłać za pośrednictwem platformy CzasKUL (patrz: przewodnik dla autora).


Redakcja zaleca przesyłanie poprawnych językowo artykułów  w języku angielskim, informując jednocześnie, że poprawność ta będzie brana pod uwagę już na etapie wstępnej recenzji zgłoszonego artykułu.

Dostarczony artykuł winien składać się następujących segmentów:

 • Imię i nazwisko Autora/Autorów
 • Tytuł – w języku polskim i angielskim,
 • Zasadniczy tekst poprzedzony wprowadzeniem, podzielony na punkty lub części z zakończeniem (wnioskami, podsumowaniem),
 • Wykaz źródeł obejmujący wszystkie źródła, na które powołano się w artykule. Poszczególne pozycje porządkujemy alfabetycznie.
 • Streszczenie (summary) – w języku polskim i angielskim,
 • Słowa kluczowe – w języku polskim i angielskim (w liczbie 3-5),
 • Nota o Autorze powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy;
  2) afiliację;
  3) główne dziedziny działalności naukowej;
  4) adres e-mail;
  5) numer ORCID (w przypadku autorów z ośrodków naukowych).

Uwagi edytorskie:

 • Typ czcionki: Times New Roman,
 • Odstęp między wierszami 1,5 p.
 • Wielkość czcionki 12 p, tytuł pogrubiony,
 • Przypisy i wykaz źródeł sporządzony zgodnie ze stylem APA edycja 6. (szerzej: przewodnik EN)
 • Zamieszczone w tekście (nie na końcu) tabele, wykresy, schematy i rysunki powinny posiadać tytuł poprzedzony numeracją elementu graficznego (np. Tabela 1 - Tytuł) zamieszczony powyżej tego elementu i źródło – podane poniżej.

Redakcja zastrzega sobie prawo zwrotu Autorowi tekstu do poprawy lub odmowy jego publikacji w przypadku niezastosowania się do niniejszych wytycznych. Redakcja ma prawo dokonywać skrótów i poprawek w nadesłanych tekstach. Przed publikacją Autor otrzymuje tekst do tzw. korekty autorskiej. Nieprzesłanie korekty w wyznaczonym terminie oznacza akceptację przesłanej wersji tekstu.

Redakcja zapewnia recenzje zgodnie z zasadami recenzowania prac ogłoszonymi przez MNiSW. Recenzenci tekstów wybierani są spośród samodzielnych pracowników naukowych o afiliacji różnej od afiliacji autora. Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji.

Ostateczną decyzję o publikacji artykułu podejmuje Redakcja.