Zmiany w koniunkturze gospodarczej Polski w wyniku epidemii COVID-19

Tomasz Rokicki

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie , Polska
https://orcid.org/0000-0003-3356-2643


Abstrakt

Celem głównym pracy było rozpoznanie sytuacji i przedstawienie zmian w koniunkturze gospodarczej Polski w wyniku epidemii COVID-19. Źródła materiałów stanowiła literatura przedmiotu, dane GUS. W pracy wykorzystano metodę porównawczą, posługiwano się wskaźnikami koniunktury, obliczono współczynnik koncentracji Giniego dla liczby zachorowań oraz przedstawiono stopień koncentracji za pomocą krzywej Lorenza. Zastosowano również współczynniki korelacji liniowej Pearsona. Do prezentacji wyników badań wykorzystano metodę opisową, tabelaryczna i graficzną. Stwierdzono pogorszenie się koniunktury gospodarczej we wszystkich sektorach gospodarki, największe w usługach i przemyśle, najmniejsze zaś w budownictwie. Występowały też różnice w działalnościach przypisanych do poszczególnych sektorów. Z reguły większe przedsiębiorstwa mniej odczuwały skutki kryzysu gospodarczego. Skala pogorszenia się koniunktury w 2020 r. była większa niż w latach 2008-2009. W czasie epidemii miały na nią wpływ zakaz administracyjny prowadzenia działalności oraz możliwość wykonywania pracy zdalnej. Te działalności, które były wykonywane zdalnie, zyskiwały lub traciły mniej. W przypadku braku takiej możliwości i zamknięciu zakładu nie było szansy na uzyskiwanie zadawalających przychodów. Większa liczba przypadków zachorowań w danym województwie wiązała się z lepszą koniunkturą i zapotrzebowaniem na usługi przewozowe, dostawy towarów bezpośrednio do domów.

Słowa kluczowe:

COVID-19, koniunktura gospodarcza, sektory gospodarki, kryzys gospodarczy

Adamowicz, E., Walczyk, K. (2013a). Jakościowy cykl koniunkturalny w Polsce. Sektorowe zmiany aktywności gospodarczej. Przegląd Zachodniopomorski, 3(1), 7-20.

Adamowicz, E., Walczyk, K. (2013b). Stylised Facts about Cyclical Fluctuations of Business Survey Data. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 93(Expectations and Forecasting), 123-142.

Adamowicz, E., Walczyk, K. (2017). Zaburzenia cykliczności aktywności gospodarczej w Polsce w świetle wyników badania koniunktury gospodarczej IRG SGH. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego/Szkoła Główna Handlowa, 101(Niepewność a aktywność gospodarcza), 5-25.

Akerlof, G. A., Kranton, R. E. (2000). Economics and identity. The quarterly journal of economics, 115(3), 715-753.

Chen, N., Zhou, M., Dong, X., Qu, J., Gong, F., Han, Y., Yu T. (2020). Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. The Lancet, 395(10223), 507-513.

Gajdzik, B. (2010). Reakcja przedsiębiorstw hutniczych na światowy kryzys gospodarczy. Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 1, 74-86.

Gierańczyk, W. (2014). Economic situation in the manufacturing sector as an example of modern research in industrial geography in Poland. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 25, 38-55.

Haselton, M. G., Nettle, D. (2006). The paranoid optimist: an integrative evolutionary model of cognitive biases. Personality and Social Psychology Review, 10, 47-66.

Hertwig, R., Erev, I. (2009). The description–experience gap in risky choice. Trends in cognitive sciences, 13(12), 517-523.

Huang, C., Wang, Y., Li, X., Ren, L., Zhao, J., Hu, Y., Cheng, Z. (2020). Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. The Lancet, 395(10223), 497-506.

Jarynowski, A., Wójta-Kempa, M., Płatek, D., Czopek, K. (2020). Attempt to understandpublic health relevant social dimensions of COVID-19 outbreak in Poland. Pobrano z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3570609, 1-51 (10.07.2020).

Jayadev, C., Shetty, R. (2020). Commentary: What happens after the lockdown? Indian Journal of Ophthalmology, 68(5), 730-731.

Johnson, D. D., Fowler, J. H. (2011). The evolution of overconfidence. Nature, 477(7364), 317-320.

Lu, H., Stratton, C. W., & Tang, Y. W. (2020a). Outbreak of pneumonia of unknown etiology in Wuhan, China: The mystery and the miracle. Journal of Medical Virology, 92(4), 401-402.

Lu, H., Stratton, C. W., & Tang, Y. W. (2020b). The Wuhan SARS-CoV-2 – What’s next for China. Journal of Medical Virology, 92(6), 546-547.

Poberezhets, O. V. (2015). Multi-criteria system of evaluating the economic situation sectors enterprises. Экономика: реалии времени, 4(20), 52-58.

Rachwał, T. (2011). The impact of crisis on changes in industrial production in Poland.Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 17, 99-113.

Rachwał, T. (2014). Changes in the spatial structure of the Polish industry under economic crisis conditions. Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society, 27, 148-163.

Salerno, J. T. (2012). A reformulation of Austrian business cycle theory in light of the financial crisis. Quarterly Journal of Austrian Economics, 15(1), 3-44.

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej. (2020). Mapa zakażeń koronawirusem w Polsce. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wykaz-zarazen-koronawirusem-sars-cov-2 (10.07.2020)

Šerý, O. (2011). The impact of economic crisis on regions dominated by motor vehicles industry (the case of Vysočina Region). Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 17, 155-163.

Shetty, R., Ghosh, A., Honavar, S. G., Khamar, P., Sethu, S. (2020). Therapeutic opportunities to manage COVID-19/SARS-CoV-2 infection: Present and future. Indian Journal of Ophthalmology, 68(5), 693.

World Health Organization. (2020a). WHO Director-General’s opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Pobrano z: https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020 (10.07.2020).

World Health Organization. (2020b). WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Pobrano z: https://covid19.who.int/ (10.07.2020).
Pobierz

Opublikowane
2021-01-04


Rokicki, T. (2021). Zmiany w koniunkturze gospodarczej Polski w wyniku epidemii COVID-19. Przegląd Prawno-Ekonomiczny, (3), 105–126. https://doi.org/10.31743/ppe.10029

Tomasz Rokicki  tomasz_rokicki@sggw.edu.pl
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie https://orcid.org/0000-0003-3356-2643Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.