Możliwość uprawiania turystyki wodnej na granicznych wodach śródlądowych i obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów prawa


Abstrakt

W artykule dokonano analizy aktualnie obowiązujących przepisów prawa regulujących uprawianie turystyki wodnej na granicznych wodach śródlądowych i obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Zwrócono uwagę na to, że podstawowym aktem normatywnym jest tzw. Kodeks graniczny Schengen, który nie przewiduje ograniczeń w zakresie przekraczania granicy z państwami strefy Schengen (tzn. Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką oraz Republiką Litewską), co skutkuje tym, że uprawianie turystyki wodnej na wodach granicznych z tymi państwami może odbywać się swobodnie. Natomiast w przypadku państw, które nie znajdują się w strefie Schengen (Ukraina, Republika Białorusi i Federacja Rosyjska – Obwód Kaliningradzki) wymogi w zakresie uprawiania turystyki na wodach granicznych zawierają: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r., dwustronne umowy międzypaństwowe oraz przepisy porządkowe właściwych miejscowo wojewodów. W kolejnej części tekstu dokonano analizy przepisów karnych odnoszących się do nielegalnego przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej lub niezastosowania się do zakazów zawartych w przepisach prawa. Podkreślono, że w zakresie przestrzegania przepisów prawa istotną rolę odgrywa Straż Graniczna oraz Policja, w szczególności – Policja wodna.


Słowa kluczowe

turystyka; turystyka wodna; śródlądowe wody graniczne; obszary morskie RP; przekroczenie granicy państwowej

Banasik K., Penalizacja bezprawnego przekroczenia granicy państwowej, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 1.

Bezpieczeństwo na wodzie. Wywiad z insp. Markiem Walczakiem Dyrektorem Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, Kwartalnik Policyjny 2014, nr 3.

Jachimowicz M., Nowe zasady odpowiedzialności za nielegalne przekroczenie granicy RP, Prokuratura i Prawo 2006, nr 5.

Jankowski W., Komentarz do art. 49(a) Kodeksu wykroczeń, w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. T.H. Grzegorczyk, 2013 [wyd. el. LEX].

Jurczak D., Wybrane zagadnienia zapewnienia bezpieczeństwa na morskim odcinku ochrony granicy państwowej, Edukacja Humanistyczna 2013, nr 2.

Kotowski W., Komentarz do art. 49(a) Kodeksu wykroczeń, w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, Warszawa−Kraków 2009.

Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Warszawa 2009.

Mozgawa M., Komentarz do art. 49(a) Kodeksu wykroczeń, w: Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. M. Mozgawa, 2009 [wyd. el. LEX].

Netografia
http://fakty.interia.pl/warminsko-mazurskie/news-bedzie-przejscie-graniczne-na-lynie,nId,1203970 [dostęp: 15.09.2019 r.].

http://sepopol.wm.pl/364670,Odprawa-graniczna-kajakarzy-na-Lynie.html#axzz4H2L6UZjF [dostęp: 15.09.2019 r.].

http://turystyka.wp.pl/kat,1036541,title,Strefa-Schengen-za-granice-bez-
-dowodu,wid,18306480,wiadomosc.html?ticaid=1178c0 [dostęp: 15.09.2019 r.].

http://www.government.by/ru/solutions/2658 [dostęp: 15.09.2019 r.].

http://www.rp.pl/Obyczaje/308069971-Siedem-razy-wiecej-turystow-na-granicy- z-Bialorusia.html#ap-1 [dostęp: 15.09.2019 r.].

http://www.rp.pl/Promocja-turystyczna/310259898-Caly-Kanal-Augustowski-dostepny-bez-wizy.html#ap-1 [dostęp: 15.09.2019 r.].

https://grodnovisafree.by/pl/operatorzy-turystyczni.html [dostęp: 15.09.2019 r.].

https://sepopol.pl/PL/drukuj/1000/202/XIX_Miedzynarodowy_splyw_Lyna_-_Lawa_2019/wersja/ [dostęp: 15.09.2019 r.].

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dzialaniach-policji-wodnej-na-wodach-morskich-i-terenach-nadmorskich.html [dostęp: 15.09.2019 r.].

https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/granice-rp/1910,Granice-RP.html [dostęp: 15.09.2019 r.].

https://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/przekraczanie-granic/2031,Przekraczanie-granic.html [dostęp: 15.09.2019 r.].
Pobierz

Opublikowane : 2020-03-29


Ćwikła, L. (2020). Możliwość uprawiania turystyki wodnej na granicznych wodach śródlądowych i obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej w świetle przepisów prawa. Studia Prawnicze KUL, (1), 71-94. https://doi.org/10.31743/sp.10629

Leszek Ćwikła 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4048-6653
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access