Działania podejmowane w przypadkach zakażeń i chorób zakaźnych ze względu na ochronę bezpieczeństwa obywateli


Abstrakt

Bezpieczeństwo obywateli ma różne oblicza, dlatego jego zapewnienie i ochrona wymaga stosowania wielu, czasami kontrowersyjnych, metod i środków. Jednym z jego rodzajów jest bezpieczeństwo zdrowotne odnoszone do całej populacji mieszkańców państwa. By je zapewnić i chronić, organy państwa mogą zastosować przymus leczenia. Jego zastosowanie oznacza, że wdrożone zostają działania lecznicze niezależnie, a często nawet wbrew woli człowieka, który zostaje im poddany. W ten sposób dochodzi do bardzo głębokiej ingerencji w wolności i prawa człowieka, w tym również w prawo do samostanowienia w zakresie poddania się leczeniu i wyboru jego sposobu. Działania takie są usprawiedliwione celem, któremu służą, mianowicie zapewnieniem kontroli nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi, które mogą mieć trudne do przewidzenia skutki, i uniemożliwienie ich rozprzestrzeniania się.


Słowa kluczowe

bezpieczeństwo zdrowotne; przymus leczenia; zakażenia i choroby zakaźne; szczepienia obowiązkowe; środki przymusu bezpośredniego

Banaszak B., Komentarz do art. 68, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Boratyńska M., Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania, Warszawa 2012.

Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2014.

Lis W., Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny jako sfera działania administracji publicznej, Lublin 2015.
Pobierz

Opublikowane : 2017-09-30


Lis, W. (2017). Działania podejmowane w przypadkach zakażeń i chorób zakaźnych ze względu na ochronę bezpieczeństwa obywateli. Studia Prawnicze KUL, (3), 31-50. https://doi.org/10.31743/sp.3295

Wojciech Lis 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access