Wykładnia in dubio pro naturam w prawie polskim


Abstrakt

Istnieją w pełni uzasadnione podstawy, aby de lege lata podjąć rozważania nad wykładnią in dubio pro naturam. Argumenty przemawiające za i przeciw są ważkie, ale chyba szala przechyla się w stronę myślenia międzypokoleniowego, a to sprzyja wykładni na korzyść środowiska. Być może właśnie zasada zrównoważonego rozwoju będzie stanowiła normatywny punkt wyjścia dla tej dyrektywy wykładni. Być może czas wreszcie rozważyć, czy partykularny interes jednostki, choć niezwykle ważny nie powinien ustąpić interesowi zdrowia i życia ogółu i docelowo także i tej jednostki?


Słowa kluczowe

środowisko; ochrona środowiska; wykładnia; zasada zrównoważonego rozwoju

Brzeziński B., Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008.

Buława P., K. Szmit, Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2012.

Dobrowolski G., Kilka uwag na temat nauki prawa środowiska, [w:] A. Barcz, A. Ogonowska (red.), Prawo i polityka ochrony środowiska w doktrynie i praktyce, Szczecin 2016, s. 87-94.

Garlicki L. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa 2003.

Giaro T. (red.), Ekonomiczna analiza prawa, Warszawa 2015.

Gutowski M., P. Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017.

Kalisz A., Wykładnia i stosowanie prawa wspólnotowego, Warszawa 2007.

Leszczyński L., Wykładnia prawa. Odrębności w wybranych gałęziach prawa, Lublin 2006.

Martysz Cz., Z. Tobor (red.), Studia z wykładni prawa, Bydgoszcz–Katowice 2008.

Mik C., Wykładnia prawa Unii Europejskiej, Toruń 2008.

Morawski L., Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 2014.

Papuziński A., Świadomość ekologiczna a kultura, [w:] A. Papuziński (red.), Wprowadzenie do filozoficznych problemów ekologii, Bydgoszcz 1999.

Radecki W., Przepisy karne o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku w ujęciu prawnoporównawczym (Polska, Słowacja, Czechy), „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 1, s. 5-19.

Radecki W., Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Komentarz, Warszawa 2007.

Rakoczy B., Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska, Warszawa 2009.

Rakoczy B., Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, Warszawa 2008.

Safjan M., L. Bosek (red.), Konstytucja RP, t. 1. Komentarz art. 1-86, Warszawa 2016.

Sobański R., Prawa człowieka a ekologia, [w:] R. Sobański (red.), Prawa człowieka w państwie ekologicznym, Warszawa 1998, s. 301-347.

Stelmasiak J., Interes indywidualny a interes publiczny w ochronie środowiska w obszarze specjalnym o charakterze ekologicznym, Rzeszów 2013.

Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, Warszawa 2017.
Pobierz

Opublikowane : 2019-03-21


Rakoczy, B. (2019). Wykładnia in dubio pro naturam w prawie polskim. Studia Prawnicze KUL, (2), 87-99. https://doi.org/10.31743/sp.4546

Bartosz Rakoczy 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access