Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2017 r., II OSK 3025/15, LEX nr 2390501


Abstrakt

Glosa dotyczy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w dnia 31 sierpnia 2017 (II OSK 3025/15), który stanowi, że przy określaniu zakresu stron postępowań administracyjnych w sprawach odnoszących się do pozwolenia na budowę, należy uwzględnić wszelkie oddziaływanie na nieruchomości sąsiednie, które w świetle prawa powszechnie obowiązującego, może oznaczać ograniczenie właścicieli w wykonywaniu ich praw. W świetle orzeczenia NSA, ustalenie stron postępowania powinno być poprzedzone analizą wielu przepisów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość jest narażona na immisje.


Słowa kluczowe

prawo budowlane; obszar oddziaływania obiektu budowlanego; strona postępowania

Borkowski J., Glosa do wyroku WSA z dnia 19 października 2004 r., II SA/Lu 161/04, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2006, nr 2, s. 14-21.

Chróścielewski W., Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, „Państwo i Prawo” 2004, nr 9, s. 32-45.

Dziwiński R., Komentarz do zmian w prawie budowlanym, „Gazeta Prawna” 2003, nr 95, s. 3.

Dziwiński R., P. Ziemski, Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.

Kostka Z., Prawo budowlane. Komentarz, Gdańsk 2005.

Laskowska M., Ochrona interesów sąsiadów w procesie budowlanym po nowelizacji, „Samorząd Terytorialny” 2004, nr 5, s. 37-49.

Moll T., Przymiot strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, „Przegląd Prawa Publicznego” 2014, nr 9, s. 66-75.

Niewiadomski Z. [w:] Z. Niewiadomski (red.), Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006, s. 3-166.

Plucińska-Filipowicz A., A. Kosicki, Strony i sąsiedztwo w sprawach budowlanych, [w:] A. Plucińska-Filipowicz, M. Wierzbowski (red.), Proces inwestycji budowlanych, Warszawa 2015, s. 48-67.

Radziszewski E., Prawo budowlane. Przepisy i komentarz, Warszawa 2005.

Rudnicki S., Własność nieruchomości, Warszawa 2008.

Serafin S., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2006.

Siegień J., Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2003.

Sypniewski D., Deregulacja procesu inwestycyjno-budowlanego. Ograniczenie reglamentacji robót budowlanych, „Przegląd Prawa Publicznego” 2013, nr 2, s. 67-79.

Szwajdler W., Glosa do wyroku NSA z dnia 28 marca 2007 r., II OSK 208/06, „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2008, nr 3, s. 29-37.
Pobierz

Opublikowane : 2018-03-11


Zwolak, S. (2018). Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 sierpnia 2017 r., II OSK 3025/15, LEX nr 2390501. Studia Prawnicze KUL, (1), 113-123. https://doi.org/10.31743/sp.740

Sławomir Zwolak  sla_z@poczta.fm
Uniwersytet Rzeszowski  Polska
Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access