Studia Prawnicze KUL', periodyk afiliowany przy Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wydawany jest od roku 2007. Czasopismo stanowi kontynuację ukazującego się do 2000 r. kwartalnika 'Prawo-Administracja-Kościół', w związku z czym zachowało ciągłość numeracji kolejnych zeszytów. Wraz ze zmianą nazwy zmieniła się również formuła czasopisma. Wprowadzono stałe działy: Studia i artykuły, Materiały i glosy, Materiały źródłowe do studiów nad prawem, Recenzje, Sprawozdania, Z życia Wydziału. Na łamach periodyku studia i artykuły mogą publikować osoby posiadające co najmniej stopień naukowy doktora.
Teksty opublikowane w Studiach Prawniczych do nr 2/2017 - CC BY-NC-ND, natomiast od nr 3/2017 - CC BY.

W wykazie czasopism naukowych, ogłoszonym Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisana liczbą punktów, Studia Prawnicze KUL uzyskały 40 pkt.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1897-7146 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/sp

LIBCOM JOURNAL Licencja:

AKTUALNY NUMER
 
 

Informacja

2019-08-02

Studia Prawnicze KUL zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: Wsparcie dla czasopism naukowych, w latach 2019-2020:

Komunikat MNiSW.

Informacja

2019-02-06

logo-mnisw-pl4.png

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Numer umowy: 711/P-DUN/2018. Zadanie: Zapewnienie otwartego dostępu do czasopisma "Studia Prawnicze KUL". Okres realizacji: 1 stycznia 2018 - 31 grudnia 2019 r.

Call for papers

2018-12-11

Strona CzasKUL jest obecnie w budowie. 

Wobec powyższego prosimy, aby teksty artykułów przesyłać póki co wyłącznie na adres mailowy Redakcji.

Nadal aktualna pozostaje strona czasopisma: http://www.kul.pl/studia-prawnicze-kul,188.html, na której znajdują się dotychczasowe numery (zakładka Archiwum). 

   • European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)
  • ICI Journals Master List
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • Czytelnia Czasopism Prawniczych on-line prowadzona przez Wolters Kluwer SA.

MNISW
8