„Verbum Vitae” jest kwartalnikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pierwszy i trzeci zeszyt każdego rocznika ma charakter tematyczny. Zeszyty te poświęcone są konkretnemu problemowi teologicznemu, który może traktowany z wielu perspektyw, np. biblijnej, dogmatycznej, moralnej, pastoralnej, liturgicznej czy socjologicznej. Zeszyty drugi i czwarty kwartalnika mają charakter ogólnoteologiczny. Publikowane są w nim artykuły teologiczne w języku angielskim tematycznie niezwiązane z problemami dyskutowanymi w zeszytach tematycznych kwartalnika, pierwszym i trzecim. Kwartalnik jest otwarty na autorów różnych specjalizacji teologicznych. "Verbum Vitae" jest indeksowane jako Q1 w klasie czasopism teologicznych przez Scimago Journal & Country Rank. Impact Factor kwartalnika w 2020/2021 wyniósł 1,84.

LIBCOM JOURNAL ISSN: 1644-8561 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2451-280X (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Tematy numerów 2022-2023

2022-03-08

Najbliższe zeszyty tematyczne "Verbum Vitae" poświęcone będą następującym tematom:

40/3 (2022) Duch ludzki i dusza człowieka - co to takiego? (zgłaszanie tekstów do końca maja 2022 r., publikacja 30 września 2022 r.) 
40/4 (2022) Varia (publikacja 30 grudnia 2022 r.)
41/1 (2023) Kościół i eklezjologia - wczoraj i dziś (zgłaszanie tekstów do końca listopada 2022 r., publikacja 30 marca 2022 r.)
41/2 (2023) Varia (publikacja 30 czerwca 2023 r.)
41/3 (2023) Teologia negatywna: Od antropomorfizmu do apofatyzmu (zgłaszanie tekstów do końca maja 2023 r., publikacja 30 września 2023) (red. Damian Mrugalski i Marek Gilski)
41/4 (2023) Varia (publikacja 30 grudnia 2023 r.)

W zeszytach tematycznych artykuły publikowane są w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, włoski i hiszpański). Zeszyty "Varia" zawierają artykuły teologiczne w języku angielskim. W ich przypadku nie obowiązują terminy nadsyłania tekstów, gdyż artykuły te są recenzowane i publikowane na bieżąco w kolejnych zeszytach "Varia".

Zachęcamy do przesyłania artykułów i recenzji książek, a także propozycji tematów kolejnych numerów. Korespondencję z Redakcją prosimy kierować na adres: verbum.vitae@kul.pl

Verbum Vitae w wersji elektronicznej

2022-03-03

Drodzy Autorzy, Recenzenci, Współpracownicy i Czytelnicy Verbum Vitae,

uprzejmie informujemy, że od 2022 r. czasopismo Verbum Vitae będzie ukazywać się wyłącznie w wersji elektronicznej.  

Kolejne numery czasopisma będą dostępne na naszej stronie internetowej:
https://czasopisma.kul.pl/index.php/vv/issue/archive

Dziękujemy za Wasze dotychczasowe zainteresowanie i serdecznie pozdrawiamy

Zespół Redakcyjny Verbum Vitae

Zaproszenie do publikacji / Call for papers

2021-02-11

Temat numeru: "Teologia negatywna: Od antropomorfizmu do apofatyzmu"

Redaktorzy prowadzący: dr Damian Mrugalski OP, dr hab. Marek Gilski 

1. Wyjaśnienie tematu

Najstarsze wyobrażenia Boga (bogów) w wielu tradycjach religijnych były związane z różnego rodzaju antropomorfizacjami. Z drugiej strony już najstarsi filozofowie greccy krytykowali antropomorficzne myślenie o bogach. Taką właśnie krytykę znajdujemy w jednym z fragmentów Ksenofanesa (VI w. p.n.e.): „Gdyby woły, konie i lwy miały ręce i mogły nimi malować i tworzyć dzieła tak jak ludzie, to konie malowałyby obrazy bogów podobnych do koni, a woły podobnych do wołów”. Analogiczne napięcie pojawia się również w Biblii, która obfituje w antropomorficzne przedstawienia Boga, a zarazem zawiera wypowiedzi jak chociażby te: „Bóg nie jest jak człowiek” (Lb 23,19), „Żaden człowiek nie może oglądać oblicza Boga i pozostać przy życiu” (Wj 33,20), „Boga nikt nigdy nie widział” (J 1,18), czy w końcu słynna wypowiedź: „Jestem, który jestem” (Wj 3,14), która w filozoficznej interpretacji Biblii, dokonywanej przez wielu Ojców Kościoła nie stanowiła objawienia imienia Bożego, lecz wskazówkę, że jedyną rzeczą, którą intelekt ludzki jest w stanie pojąć o Bogu jest jego istnienie.

Pierwotna krytyka antropomorfizmów dała impuls do późniejszej, pogłębionej refleksji nad sposobami czy też w ogóle nad możliwością poznania Boga przez człowieka. W ten sposób zrodziła się teologia apofatyczna, która zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa ἀπόφασις, stara się uzyskać wgląd w Boga (boskość) poprzez negację, a więc wyrażenie tego, czym Bóg nie jest, a nie czym jest. Taką teologię znajdujemy zarówno w doktrynach filozofów greckich jak i w dziełach myślicieli i mistyków żydowskich i chrześcijańskich pierwszych wieków naszej ery. Niektórzy z nich negowali wręcz jakąkolwiek możliwość poznania istoty Boga czy adekwatnego mówienia o Nim. Z czasem jednak teologia negatywna została zapoznana i oddała miejsce teologii katafatycznej, czyli pozytywnej.

Dziś teologia apofatyczna odradza się z wielu powodów. Na początku XX w. nastąpił wzrost zainteresowania teologią prawosławną, której jedną z głównych cech jest właśnie apofatyzm. To apofatyka, według Władimira Łosskiego odróżnia prawosławie od zachodniej tradycji filozoficzno-teologicznej. Z drugiej strony, współczesny sekularyzm i ateizm w powiązaniu z pluralizmem religijnym i kulturowym nie sprzyjają rozwojowi teologii katafatycznej. W opinii wielu współczesnych myślicieli teologia pozytywna wraz z jej „twardymi” tezami uniemożliwia wręcz dialog międzyreligijny. Ponadto, przedstawiciele nurtu zwanego postmodernizmem, odrzucając metafizykę, która przez wieki zamykała całą rzeczywistość (tę boską i tę ludzką) w „sztywne” i „domknięte” pojęcia, starają się mówić o „tym, co pomiędzy”, o „różnicy”, o tym, co zostało pominięte przez tradycję metafizyczną.

Redakcja Verbum Vitae postanowiła wziąć udział w toczącej się dzisiaj debacie wokół teologii negatywnej. Proponujemy bardzo obszerną tematykę, która obejmuje zarówno kwestię antropomorficznych przedstawień Boga w różnych tradycjach religijnych oraz ich krytykę jak i rozwój teologii negatywnej na przestrzeni wieków. Choć Verbum Vitae jest kwartalnikiem biblijno-teologicznym, przyjmujemy także teksty prezentujące badania z obszaru filozofii, religioznawstwa, literaturoznawstwa czy historii sztuki, jeśli oczywiście są powiązane z tematem niniejszego numeru.

2. Terminy i warunki

Artykuły mogą być napisane w języku polskim lub w jednym z języków kongresowych: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub włoski.

Szczegółowe wytyczne dla autorów: https://czasopisma.kul.pl/vv/about/submissions

Termin nadsyłania tekstów: do końca maja 2023 r.

Termin publikacji numeru: wrzesień 2023 r.

Teksty należy przesyłać przez stronę czasopisma: https://czasopisma.kul.pl/vv/

Korespondencja z redakcją: verbum.vitae@kul.pl

3. Dlaczego warto publikować w Verbum Vitae?

Verbum Vitae jest obecnie jednym z trzech najwyżej punktowanych czasopism teologicznych w Polsce. W najnowszym wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki (30.12.2021) naszemu czasopismu przypisano 100 punktów. Ponadto, Verbum Vitae jest obecne w bazach SCOPUS, DOAJ, ATLA i EBSCO. Obecność w trzech ostatnich bazach, w formie pełnotekstowej, sprawia, iż każdy publikowany na łamach naszego czasopisma tekst jest dostępny w formacie PDF w praktycznie każdej bibliotece uniwersyteckiej świata. W ten sposób Verbum Vitae jest niezwykle efektywnym miejscem dla uczestniczenia w międzynarodowej debacie naukowej.

DUN - dofinansowanie czasopisma

2020-10-26

Czasopismo "Verbum Vitae" jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, na podstawie umowy nr 646/P-DUN/2019. Nazwa zadania: "Umiędzynarodowienie czasopisma Verbum Vitae". • Arianta
 • Atla Religion Database® (ATLA RDB®)
 • AtlaSerials® (Atlas®)
 • AtlaSerials PLUS® (Atlas PLUS®)
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Baza czasopism humanistycznych BazHum
 • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
 • Biblioteka Cyfrowa KUL
 • Biblioteka Nauki
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • CiteFactor (Impact Factor 2020-2021: 1,84)
 • Dimensions
 • The Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 • EBSCO Essentials
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
 • Index Copernicus Journals Master List
 • INFONA
 • Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR)
 • Most Wiedzy
 • POL-Index
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Repozytorium Instytucjonalne KUL (ReKUL)
 • Scilit
 • Scimago Journal and Country Rank (SJR)
 • SCOPUS

IF
2020: 1.84

SNIP
2021: 1.201

CiteScore
2021: 0,5

SJR
2021: 0.247

MNISW
100

Index Copernicus
2020: 120.55

Pobieranie

Pełny numer