O czasopiśmie

„Verbum Vitae” jest półrocznikiem biblijno-teologicznym wydawanym przez Sekcję Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Czasopismo ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Na czwarty dział każdego numeru składają się artykuły teologiczne niezwiązane z tematem danego numeru. 

Ostatnim działem są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki w kraju i za granicą, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła. 

ISSN 1644-8561 (wersja drukowana)
ISSN 2451-280X (wersja on-line)

Wersja elektroniczna pisma jest wersją pierwotną.

Czasopismo indeksują następujące bazy:

 • Arianta
 • Atla Religion Database® (Atla RDB®)
 • AtlaSerials PLUS®  (Atlas PLUS®
 • Baza Artykułów Biblistyki Polskiej (BABP)
 • Baza czasopism humanistycznych BazHum
 • Biblioteka Cyfrowa KUL (BC KUL)
 • Bibliographic Information Base in Patristics (BIBP)
 • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
 • EBSCO
 • European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS)
 • Google Scholar 
 • Index Copernicus (IC)
 • POL-Index 
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Scimago Journal & Country Rank (SJR)
 • SCOPUS 

 Według najnowszej ewaluacji MNiSW z 20.12.2019 r. półrocznik „Verbum Vitae” otrzymał 70 pkt.

CEL I ZAKRES TEMATYCZNY CZASOPISMA

Półrocznik ma charakter tematyczny. Każdy numer jest poświęcony konkretnemu problemowi teologii biblijnej, który jest prezentowany w artykułach grupowanych w trzech działach: Stary Testament – Nowy Testament – Ojcowie i życie Kościoła.

Nazwa czasopisma „Verbum Vitae” podkreśla chrystocentryczny charakter Pisma Świętego. Z tego powodu zawarte w nim artykuły próbują ukazać misterium Chrystusa, objawione w Starym i Nowym Testamencie i odkrywane coraz pełniej w żywej Tradycji Kościoła.

Na czwarty dział każdego numeru składają się artykuły teologiczne niezwiązane z tematem danego numeru. Ostatnim działem numeru są recenzje. W większości recenzowane są publikacje, które ukazały się w języku polskim. W ten sposób staramy się o promocję polskiej biblistyki w kraju i za granicą, stymulując także debatę naukową w polskim środowisku biblijnym

Publikowane artykuły w większości bazują bezpośrednio na analizie literackiej i egzegezie wybranych tekstów biblijnych w celu odkrycia ich przesłania teologicznego. Autorzy nie ograniczają się tylko do metody historyczno-krytycznej, lecz sięgają również po inne metody i  podejścia wskazane przez Papieską Komisję Biblijną w dokumencie Interpretacja Pisma Świętego w Kościele (1993), m.in. po analizę narracyjną, retoryczną oraz metodę „kanoniczną”.

Interdyscyplinarny charakter czasopisma wynika z obecności opracowań nie tylko z zakresu biblistyki, ale również patrologii, dogmatyki, teologii moralnej, pastoralnej i katechetyki. Dzięki temu „Verbum Vitae” jest adresowane tak do biblistów, jak i do osób badających związki teologii z Pismem Świętym. 

POLITYKA OPEN ACCESS

Czasopismo funkcjonuje w formule Open Access, co oznacza, że cała jego zawartość jest dostępna bez opłat dla użytkownika lub jej/jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać lub korzystać z pełnych tekstów artykułów, czy też używać ich w każdym prawem dozwolonym celu, bez proszenia o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Półrocznik "Verbum Vitae", stosując zasadę bezpośredniego dostępu do jego treści (open access), hołduje zasadzie, że darmowe udostępnianie czytelnikom treści badań naukowych przyczynia się do szerszej wymiany wiedzy w wymiarze światowym.

PRENUMERATA WERSJI DRUKOWANEJ

Istnieje możliwość prenumeraty rocznej (dwa numery) wersji drukowanej naszego pisma. W przypadku prenumeraty Wydawnictwo KUL oferuje ceny promocyjne. Cena pojedynczego numeru, poza prenumeratą, waha się pomiedzy 13 a 27 zł (szczegóły tutaj). 

Kontakt 

Dział handlowy Wydawnictwa KUL
tel. 81 740-93-45 lub 46
fax 81 740-93-51 
e-mail: handlowy@wydawnictwo.kul.lublin.pl

Wcześniejsze numery czasopisma, w wersji drukowanej, można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictwa KUL (tutaj)

Zachęcamy bibliotekarzy do dodania naszego czasopisma do zbiorów elektronicznych czasopism znajdująych się w zasobach danej biblioteki akademickiej czy publicznej. Należy przy tym zwrócić uwagę, że otwarty system publikacji tego czasopisma jest przydatny dla samych bibliotek jako narzędzie zarządzające czasopismami (zobacz Open Journal Systems).


POLITYKA CENOWA

"Verbum Vitae" nie pobiera opłat od autorów chcących opublikować swój artykuł bądź recenzję. Nie pobiera się zatem opłat za zgłoszenie tekstu do publikacji, proces redakcyjny i recenzyjny, opublikowanie tekstu on-line i drukiem, ilość stron, użycie kolorów czy też obrazów i zdjęć.