Call for papers - VV 40 (2021): "Filozofia grecka i hellenizacja w Biblii i teologii chrześcijańskiej"

2020-02-06

Zaproszenie do publikacji

Verbum Vitae, półrocznik biblijno-teologiczny Sekcji Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza do zgłaszania artykułów do numeru zatytułowanego: „Filozofia grecka i hellenizacja w Biblii i teologii chrześcijańskiej”. 

Redaktor prowadzący: Dr Damian Mrugalski OP

 1. Wyjaśnienie tematu

W swym wykładzie na Uniwersytecie w Ratyzbonie w 2006 r. Benedykt XVI stwierdził, że „Spotkanie pomiędzy przesłaniem biblijnym a myślą grecką nie nastąpiło przypadkowo. Wizja św. Pawła, który zobaczył zamknięte drogi do Azji i ujrzał we śnie Macedończyka, błagającego go: „Przyjdź do Macedonii i pomóż nam” (Dz 16,6-10), może być zinterpretowana jako „kwintesencja” wewnętrznej konieczności zbliżenia pomiędzy wiarą biblijną a dociekaniami greckimi”. Zagadnienie hellenizacji dotyczy jednak nie tylko rodzącej się teologii chrześcijańskiej ale i samej Biblii. „Nowy Testament został spisany po grecku i nosi odcisk greckiego ducha, który doszedł już do dojrzałości, gdy rozwijał się Stary Testament” – zauważył również papież.

Problem hellenizacji odżywa we współczesnej debacie teologicznej a jego ocena bywa różna. Redakcja Verbum Vitae zaprasza do wzięcia udziału w takiej właśnie debacie. Artykuły, na które czekamy mogą dotyczyć zagadnień bardzo szczegółowych, dotyczących analizy greckich pojęć filozoficznych, języka, retoryki i gatunków literackich obecnych w Starym i Nowym Testamencie oraz we wczesnochrześcijańskiej teologii, jak i tematów bardziej ogólnych dotyczących kultury, klimatu intelektualnego, czy pewnych instytucji naukowych, politycznych i religijnych powstałych w epoce hellenistycznej.

Zachęcamy autorów artykułów do przyjrzenia się także wzajemnemu oddziaływaniu oraz przepływowi idei i koncepcji obecnych w grecko-rzymskiej religii i filozofii jak i tych, którymi posługiwali się autorzy ksiąg biblijnych i teolodzy chrześcijańscy. Mile widziane są również polemiki ze współczesnymi badaczami, którzy pozytywnie lub negatywnie oceniają wpływ hellenizacji na kształtowanie się teologii żydowskiej i chrześcijańskiej. Tematyka numeru jest więc bardzo obszerna, niemniej jednak należy mieć na względzie, że poszczególne artykuły powinny być w jakiś sposób związane z jednym z trzech działów tematycznych, z których składa się każdy numer Verbum Vitae: 1. Stary Testament, 2. Nowy Testament, 3. Ojcowie Kościoła i życie Kościoła (teologia).

2. Terminy i warunki

Artykuły mogą być napisane w języku angielskim lub polskim.

Artykuły nie powinny przekraczać 45 000 znaków, łącznie ze spacjami. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach redakcja może dopuścić do druku artykuły o większej ilości znaków. Szczegółowe wytyczne dla autorów: https://czasopisma.kul.pl/vv/about/submissions

Termin nadsyłania tekstów: koniec czerwca 2021 r.

Termin publikacji numeru: grudzień 2021 r.

Teksty należy przesyłać przez stronę czasopisma: www.verbumvitae.pl

Korespondencja z redaktorem prowadzącym: mnichop@gmail.com

Korespondencja z redakcją:  verbum.vitae.KUL@gmail.com

 3. Dlaczego warto publikować w Verbum Vitae

Verbum Vitae jest obecnie jednym z trzech najwyżej punktowanych czasopism teologicznych w Polsce. W nowej ewaluacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (20.12.2019) nasze czasopismo uzyskało 70 punktów. Ponadto, Verbum Vitae jest obecne w bazach SCOPUS, ATLA i EBSCO. Obecność w dwóch ostatnich bazach, w formie pełnotekstowej, sprawia, iż każdy publikowany na łamach naszego czasopisma tekst jest dostępny w formacie PDF w praktycznie każdej bibliotece uniwersyteckiej świata. W ten sposób Verbum Vitae jest niezwykle efektywnym miejscem dla uczestniczenia w międzynarodowej debacie naukowej.