Sakramentalna struktura Słowa Bożego w teologii kard. J. RatzingeraAbstrakt

Der Artikel gibt einen Überblick über die Hauptelemente der Reflexion von Joseph Ratzinger zum Thema das Wort Gottes. Ratzinger meint, dass für die Alte Kirche die Heilige Schrift als Ganzes ein Sakrament bedeutet. Im Besonderen sind Sakramente die einzelnen Worte der Heiligen Schrift, die Ereignisse aus der Erlösungsgeschichte und der Schöpfungswirklichkeit. Aus diesem weiten Sinne des Sakraments bildet sich allmählich der engere Sinn, der mit der Unterscheidung zwischen dem alttestamentarischen Versprechen und der neutestamentarischen Erfüllung und mit der Unterscheidung zwischen der alttestamentarischen Vielheit und der neutestamentarischen Schlichtheit zusammenhängt.

Der Kirche der ersten Jahrhunderte ist völlig fremd, das Wort Gottes den Sakramenten gegenüberzustellen. Diese Gegenüberstellung ergibt sich aus der Ablehnung der typologischen Exegese der Heiligen Schrift zugunsten der wortwörtlichen Exegese und aus der zu scharfen Gegenüberstellung dessen, was christlich ist, dem, was allgemeinmenschlich ist. Heute sollten wir wieder die Heilige Schrift in Bezug auf die Zukunft interpretieren. Der Autor scheint darauf hinzuweisen, dass solch ein Verständnis der Heiligen Schrift den sakramentalen Charakter vom Wort Gottes zu bemerken ermöglicht und dadurch das Sakrament dem heutigen Menschen naher bringt. Das Wort Gottes bildet die Kirche, vereinigt sie, ermöglicht das Entstehen einer christlichen Bruderschaft. Der Kirche anvertraut, kann es fortdauern und in der Welt wirken. Das Wort Gottes ist die Quelle der Kraft, der Hoffnung, des Lebenssinns, des Trostes.


Słowa kluczowe

Słowo; Józef Ratzinger; sakrament

Pobierz

Opublikowane : 2016-01-06


Bachanek, G. (2016). Sakramentalna struktura Słowa Bożego w teologii kard. J. Ratzingera. Verbum Vitae, (7), 215-229. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1386

Grzegorz Bachanek  naporus@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl