Partykularyzm Bożych wyborów drogą do uniwersalnego celu w świetle Pięcioksięgu


Abstrakt

Lascelta di Abramo (Gen 12,1-4a), un impenisrsi di Dioda parte di Israele diventato ormai una nazione in Egitto (Ex 1-15) e finalmente la proposta di un patto sui Sinai (Ex 19,4-8) dimostrano chiaramente che Dio sceglie una persona e poi una nazione non per se stessa, ma aveodo in mira uno scopo univerasale. Il Pentateuco comincia con un racconto riguardante un uomo come tale senza indicare la sua nazionalita o provenienza etnica particalare. Anzi tutte le nazioni anno gli stessi antenati (Adam o Noe). Scegliendo una sola linea genealogica Dio non vuole lasciar perdere altri uomini, ma altraverso preparazione di una nazione speciale far ritoranere tutta la umanita da se.

Słowa kluczowe

Pięcioksiąg; Boży wybór; Abraham; Izrael

Pobierz

Opublikowane : 2016-01-02


Lemański, J. (2016). Partykularyzm Bożych wyborów drogą do uniwersalnego celu w świetle Pięcioksięgu. Verbum Vitae, 10, 13-24. https://doi.org/10.31743/vv.1411

Janusz Lemański  naporus@gmail.com
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl