Niesprawiedliwy Bóg w psalmach?Abstrakt

The Book of Psalms describes God as righteous. The aim of this article is to answer the question whether one can speak of the injustice of God in the Psalms. First, the author tries to draw some conclusions from the statistics of words describing God’s righteousness. Then, he summarizes the studies dealing with the topic in question. Next, he analyses the four Psalms that speak more or less directly about the injustice of God (Ps 44 , 69, 88, 89). At the end, the author attempts to answer the question what the genre of the psalms has to do with talking about an unjust God. The final conclusions include the following statements: 1) generally the Psalms do not speak about unjust God; 2) the exceptions are a sign of an extremely dramatic situation of the nation; 3) injustice is seen as a temporal problem and therefore resolvable ; 4) God’s injustice may involve a curse addressed to an enemy; 5) death is the only limitation of the justice of God.


Słowa kluczowe

Bóg; Psalmy

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-13


Węgrzyniak, W. (2015). Niesprawiedliwy Bóg w psalmach?. Verbum Vitae, (26), 15-32. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1587

Wojciech Węgrzyniak  akubis@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl