Popaschalne świadectwo Parakleta o sądzie Boga nad „światem” w ujęciu J 16,8-11Abstrakt

Holy Spirit plays an important role in the theology of the fourth Evangelist. During the Last Super, and therefore right before his death, Jesus from Nazareth not only foretold the coming of the Holy Spirit, but also designated the nature of his mission. The Paraclete, as Jesus calls him, will “testify about” Jesus (John 15:26) and “will demonstrate to the world what sin, righteousness and judgment are about” (John 16:8). Many scholars, while interpreting these words, point to the juridical function of the Paraclete. Accordingly, the Paraclete would pass right judgment on the world in view of the sin of unbelief. However, a detailed exegetical analysis, taking into account the various narrative techniques employed by the author of the fourth Gospel, among them the technique of misunderstanding, allows for a different interpretation of Jesus’ words. Accusations against Jesus are very frequent in the fourth Gospel. The “world” calls him a “sinner” (8:46) and “one who blasphemes” (10:36). In the context of such charges, the passing of judgment on Jesus, as well as his crucifixion and death, were understood as a revelation of God’s justice in regard to Jesus. The Paraclete’s mission will consist in revealing to the “world” and to the disciples the meaning of these events in a reversed perspective. John  describes his task by the use of the technique of irony. The Paraclete will reveal as true that Jesus indeed accepted death as a “sinner”, but in the sense of expiatory sacrifice antitype. For that reason, the justice of God has been realized not “in regard” to Jesus, but “in Jesus.” As a result, the “world’s” judgment on Jesus has, in fact, initiated God’s judgment on the “world” and its ruler. The Paraclete is to give a testimony about the victory of life over death in Jesus Christ, and thus to lead the “world” to faith, and the disciples to the fullness of faith.


Słowa kluczowe

Ewangelia Janowa; Paraklet; sąd; świat; ironia

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-13


Kot, P. (2015). Popaschalne świadectwo Parakleta o sądzie Boga nad „światem” w ujęciu J 16,8-11. Verbum Vitae, (26), 71-93. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1588

Piotr Kot  akubis@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl