Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do RzymianAbstrakt

In the present article, the author indicates the theme of God’s justice as a unifying thread of the Letter to the Romans. The analysis of the issue starts from a general overview of the idea of justice in the Greco-Roman culture, in the Old and New Testament. Next, the author presents the overall structure of the Letter to the Romans supplied with the distribution of the vocabulary of justice. The core of the article is the analysis of the differentiated argumentative parts of the letter (Rom 1–4; 5–8; 9–11) with the special attention paid to the issue of God’s justice. Paul presents it as the power of God that saves the humanity from the incoming judgment (Rom 1–4), as the giver of new life in the Spirit and freedom for the believers (Rom 5–8), and as the creative will of God that will not cease until it brings everybody, including Israel, to salvation (Rom 9–11). At every stage of his argument, the apostle stresses that throughout the whole history of mankind God’s justice remained faithful to its original plan of salvation revealed and disclosed in the Old Testament.

Słowa kluczowe

sprawiedliwość Boża; Boża wierność; argumentacja Pawła; List do Rzymian; Boży sąd; nowe życie; Duch Święty; Izrael; Rz 1-4; Rz 5-8; Rz 9-11

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-13


Kowalski, M. (2015). Problem sprawiedliwości Bożej w świetle Listu do Rzymian. Verbum Vitae, (26), 95-126. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1592

Marcin Kowalski  akubis@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl