Sprawiedliwość Syna według Listu do HebrajczykówAbstrakt

The study concerns the fi rst mentions of the righteous kingdom and the love of justice in the Letter to the Hebrews. The meaning of the analyzed terms is built by their author on the comparison between Son’s immutability and His superiority to the nature and position of angels (1:8-9). Son’s love of justice is not limited to His passion and death, but is manifested through everything that preceded His anointing as the King of justice. This manifestation makes Him the example of the justice that the Christian are called to exhibit in their lives.


Słowa kluczowe

List do Hebrajczyków; sprawiedliwość; królestwo Jezusa; życie chrześcijańskie

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-13


Malina, A. (2015). Sprawiedliwość Syna według Listu do Hebrajczyków. Verbum Vitae, (26), 127-142. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1595

Artur Malina  akubis@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl