Rola świadectwa w życiu i posłudze duszpasterzy w świetle nauczania Benedykta XVIAbstrakt

The objective of the Year for Priests proclaimed by Pope Benedict XVI was to urge priests to interior renewal and more incisive witness to the Gospel in today’s world. Although the witness to Christ and his Gospel is a common responsibility of all Christians, this primarily refers to the pastors. The central problem of this study was expressed in the question: What is the function of testimony in the life and mission of pastors? Its main source is the teaching of Pope Benedict XVI on the priesthood. The article consists of three parts: (a) the biblical basis of Christian witness (martyria); (b) the spiritual life of priests as a foundation of their testimony; and (c) several ways to implement martyria in the ministry of pastors.

Słowa kluczowe

kapłan; duszpasterz; świadectwo chrześcijańskie; duchowość kapłańska

Pobierz

Opublikowane : 2015-10-25


Przygoda, W. (2015). Rola świadectwa w życiu i posłudze duszpasterzy w świetle nauczania Benedykta XVI. Verbum Vitae, (27), 251-274. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1610

Wiesław Przygoda  naporus@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl