Trzy intrygujące aspekty świadectwa w PsalmachAbstrakt

Celem artykułu jest analiza trzech dyskusyjnych aspektów świadectwa w psalmach: obecności terminu עֵדוּת ‘ēdût w tytułach psalmów (Ps 60,1; 80,1), rozumienia, kim jest świadek w Ps 89,38 oraz tłumaczenia terminu עֵדוּת  ‘ēdût w Ps 119. Najpierw autor syntetycznie prezentuje to, co Psalmy mówią na temat świadectwa (pkt 1). Następnie zajmuje się analizą terminu עֵדוּת ‘ēdût w tytułach psalmów, w której dochodzi do wniosku, iż termin ten należy interpretować jako niezależną część tytułu i tłumaczyć jako „świadectwo” (pkt 2). W kolejnej części przedstawia dotychczasowe propozycje egzegetów rozumienia, kim jest świadek w Ps 89,38 (tęcza, słońce, księżyc, tron, Bóg) oraz proponuje nową interpretację mesjańską (pkt 3). W ostatniej części, po prezentacji stanu tłumaczeń, proponuje interpretację עֵדוּת  ‘ēdût w Ps 119 jako terminu technicznego i oddawania go zawsze terminem „świadectwo”.


Słowa kluczowe

świadectwo; świadek; tłumaczenie; tytuł; psalmy; Ps 60; Ps 80; Ps 89; Ps 119

Pobierz

Opublikowane : 2015-11-25


Węgrzyniak, W. (2015). Trzy intrygujące aspekty świadectwa w Psalmach. Verbum Vitae, (28), 58-89. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1643

Wojciech Węgrzyniak  akubis@gmail.com
Instytut Nauk Biblijnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie  Polska  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl