Chrześcijanin „człowiekiem pokoju” (Ps 37,37) w tradycji Ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskiego


Abstrakt

Zagadnienie pokoju było poruszane przez autorów patrystycznych w różnorodnych kontekstach. Jednym z nich jest interpretacja określenia „człowiek pokoju” (Ps 37,37) i bliskiego mu treściowo błogosławieństwa dla ludzi „zaprowadzających pokój” (Mt 5,9). Analiza tekstów Ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskiego dowodzi, że określenia te miały przede wszystkim znaczenie moralne, bo pokój miał stanowić element osobowości chrześcijanina. Pokój rozumiany jako wewnętrzny ład i harmonia, miał cechować każdego wyznawcę Chrystusa. Tym wewnętrznym pokojem chrześcijanin promieniuje na otoczenie. W tej koncepcji pokoju uderza brak odniesień do życia państwowego, co można tłumaczyć sytuacją chrześcijan w okresie przedkonstantyńskim. Wraz ze zmianą tej sytuacji, zmieniło się tez podejście autorów chrześcijańskich do pokoju, czego żywym dowodem jest św. Augustyn.


Słowa kluczowe

Klemens Rzymski; Klemens Aleksandryjski; Orygenes; pokój; spokój; porządek; ład

Budzik S., Doctor pacis. Theologie des Friedens bei Augustinus (Innsbruck – Wien: Tyrolia 1988).
Dinkler E., „Friede. Christlich”, Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt (Stuttgart: Hiersemann 1972) VIII, 460-485.
Gramaglia P.A., „Introduzione”, Tertulliano, La corona (Letture Cristiane delle Origini. Testi 4; Roma: Edizione Paoline1980) 9-132.
Hamman A., „Pace”, Dizionario patristico e di antichità cristiane (red. A. Di Berardino) (Casale Monferrato: Marietti 1984) II, 2557-2560.
Jaubert A., „Introduction”, Clément de Rome, Épître aux Corinthiens (SCh 167; Paris: Cerf 1971) 13-93.
Łach S., Księga Psalmów. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz – ekskursy (Poznań: Pallotinum 1990).
Peretto E., „Clemente Romano ai Corinzi. Sfida alla violenza”, Vetera Christianorum 26 (1989) 89-114.
Słownik Teologii Biblijnej (red. X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk) (Warszawa: Pallottinum 1973).
Słownik wiedzy biblijnej (red. B.M. Metzger – M.D. Coogan, tłum. B. Olszewska) (Warszawa: Vocatio 1997).
Szczur P., „Aretologia agapetyczna Klemensa Aleksandryjskiego w zarysie”, Roczniki Teologiczne 48/4 (2001) 5-35.
Szczur P., „Vetera et nova w koncepcji aretologii Klemensa Aleksandryjskiego”, Roczniki Teologiczne 53/4 (2006) 87-105.
Pobierz

Opublikowane : 2016-12-01


Żurek, A. (2016). Chrześcijanin „człowiekiem pokoju” (Ps 37,37) w tradycji Ojców Kościoła okresu przedkonstantyńskiego. Verbum Vitae, 30, 213-229. https://doi.org/10.31743/vv.1717

Antoni Żurek  azurek@wsd.tarnow.pl
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl