Jezusowa "wizja pokoju" w ujęciu synoptyków


Abstrakt

Chrześcijanie, odpowiedzialni za współkształtowanie pokoju i sprawiedliwości w świecie, zobowiązani są do bycia świadkami Ewangelii także w tym względzie. Artykuł odpowiada na pytanie o istotę i nowość nauczania Jezusa na temat pokoju w ujęciu Ewangelii synoptycznych. W pierwszym punkcie charakteryzuje wizje pokoju współczesne Jezusowi, ukazując korzenie i tło nowości i wyjątkowości orędzia ewangelicznego na ten temat. Punkt drugi analizy z jednej strony definiuje „pokój Jezusa”, ujmując go w kategorii królestwa Bożego w jego dynamicznym procesie realizacji, z drugiej zaś – na podstawie analizy logionu „o mieczu” w wersji Mateusza (Mt 10,34-36) i „o podziale” w wariancie Łukasza (Łk 12,51) – uwidacznia niebezpieczeństwo pomylenia Jezusowego pokoju z jego surogatami. Trzeci, centralny punkt artykułu koncentruje uwagę na autoprezentacji Chrystusa zawartej w Mateuszowym Kazaniu na górze, ukazując istotę „eirene Jezusa” wyrażoną najpełniej poprzez: siódme błogosławieństwo odnoszące się do „czyniących pokój” (Mt 5,9) oraz dwie antytezy, piątą znoszącą prawo odwetu (Mt 5,38-42) i szóstą radykalizującą Prawo, nakazując miłość nieprzyjaciół (Mt 5,44-45).


Słowa kluczowe

pokój Jezusa; królestwo Boże; «czyniący pokój»; prawo odwetu; wolność od przemocy; miłość nieprzyjaciół

Benedykt XVI, Orędzie na XLVI Światowy Dzień Pokoju „Błogosławieni pokój czyniący” (2013).
Bovon F., Vangelo di Luca. II: Commento a 9,51-19,27 (Brescia: Paideia 2007).
Bovon F., Vangelo di Luca. III: Commento a 19,28-24,53 (Brescia: Paideia 2013).
Crimella M., Luca. Introduzione, traduzione e commento (Milano: Edizioni San Paolo 2015).
Descamps A., „Sprawiedliwość”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour) (Poznań – Warszawa: Pallotinum 31990) 897-906.
Franciszek, Orędzie na 50. Światowy Dzień Pokoju „Wyrzeczenie się przemocy: styl polityki na rzecz pokoju” (2017).
Häring B., La contestazione dei non violenti (Brescia: Morcelliana 21969).
Léon-Dufour X., „Pokój”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour) (Poznań – Warszawa: Pallotinum 31990) 700-705.
Luz U., Das Evangelium nach Matthäus. 1. Teilband. Mt 1–7 (Neukirchner – Vluyn: Benzinger 41997).
Maggioni B., Uomo e società nella Bibbia (Milano: Jaca Book 1987).
Manicardi E., „Cristo è la nostra pace. Le vie originali della pace cristiana”, Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione 25 (2009) 81-103.
Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza. Rozdziały 1–11 (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament III/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2011).
Mosetto F., Lettura del Vangelo secondo Luca (Roma: LAS 2003).
Nikolaus W., „«Nicht Frieden, sondern das Schwert»? Mt 10,34 (Lk 12,51) im Kontext der Verkündigung Jesu”, Praeparatio Evangelica. Studien zur Umwelt, Exegese und Hermeneutik des Neuen Testaments (red. W. Kraus – F. Wilk) (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 98; Tübingen: Mohr Siebeck 1997) 169-186.
Riccardi A., „Contro tutte le guerre. Gli amici della pace ora devono farsi sentire”, Famiglia cristiana 2 (2017) 15.
„Res Gestae Divi Augusti”, (tł.) S. Łoś – E. Wipszycka, Wybór źródeł do historii starożytnej (red. A.S. Chankowski) (Warszawa: Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego 1995).
Riedo-Emmenegger Ch., Prophetisch-messianische Provokateure der Pax Romana. Jesus von Nazareth und andere Störenfriede im Konflikt mit dem Römischen Reich (Novum Testamentum et Orbis Antiquus Studien zur Umwelt des Neuen Testaments 56) (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005).
Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza. Rozdziały 1–13. (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament I/1; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2005).
Rossé G., Il Vangelo di Luca commento esegetico e teologico (Roma: Città Nuova 1992).
Schnackenburg R., Il messaggio morale del Nuovo Testamento. I: Da Gesù alla chiesa primitiva (Brescia: Paideia 1989).
Schockenhoff E., Die Bergpredigt. Aufruf zum Christsein (Freiburg im Briesgau: Herder 2014).
Schulz S., Q. Die Spruchquelle der Evangelisten (Zürich: Theologischer Verlag 1972).
Schrage W., Etica del Nuovo Testamento (Brescia: Paideia 1999).
Pobierz

Opublikowane : 2016-12-01


Bieliński, K. (2016). Jezusowa "wizja pokoju" w ujęciu synoptyków. Verbum Vitae, 30, 97-120. https://doi.org/10.31743/vv.1719

Krzysztof Bieliński  kbielinski@alfonsiana.org
Pontificia Università Lateranense Accademia Alfonsiana, Istituto Superiore di Teologia Morale  Włochy
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl