Świat stworzony drogą do poznania Boga (Rz 1,19-20)


Abstrakt

W analizowanym tekście Rz 1,19-20 św. Paweł stwierdza, że ludzie są zdolni do poznania prawdziwego Boga i taką wiedzę faktycznie posiadają. Zdobywają tę wiedzę dzięki posiadanym naturalnym zdolnościom poznawczym oraz dostrzegalnym w świecie przyrody skutkom stwórczego działania Bożego. Poznanie to nie dokonuje się nie tylko na drodze logicznego wnioskowania przyczynowego, lecz także na drodze intuicji, czyli wewnętrznego doświadczenia, płynącego z refleksji nad różnorodnością istniejących bytów, potęgą sił przyrody, harmonią dostrzegalną w naturze, budzącą podziw mądrością, widoczną w konstrukcji otaczającego świata. 


Słowa kluczowe

św. Paweł; Księga Mądrości; List do Rzymian; poznanie Boga

Baumert N., Christus – Hochform von „Gesetz”. Übersetzung und Auslegung des Römerbriefes (Würzburg: Echter 2012).
Baasland E., „Cognitio Dei im Römerbrief”, Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt 14 (1989) 185-218.
Byrne B., Romans (Sacra Pagina 6; Collegeville, MN: The Liturgical Press 1996).
Dunn J.D.G., Romans 1–8 (Word Biblical Commentary 38; Dallas, TX: Word Books 1988).
Fitzmyer J.A., Romans. A New Translation with Introduction and Comentary (Anchor Bible 33; New York, NY: Doubleday 1993).
Gignac A., L’Épître aux Romains (Commentaire Biblique NT 6; Paris: Cerf 2014).
Gignac A., „The Enunciative Device of Romans 1:18–4:25: A Succession of Discourses Attempting to Express the Multiple Dimensions og God´s Justice”, Catholic Biblical Quarterly 77 (2015) 481-502.
Haacker K., Der Brief des Paulus an die Römer (ThHNT 6; Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2012).
Keck L.E., „Romans 1:18-23”, Interpretation 40 (1986) 402-406.
Légasse S., L´Épître de Paul aux Romains (Lectio divina 10; Paris: Cerf 2002).
Lohse E., Der Brief an die Römer (Kritisch-exegetischer Kommentar über das NT 4; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2003).
Moń R., „Etyka objawiona a naturalna w Rz 1,18-32”, Studia Theologica Varsaviensia 17/2 (1979) 65-80.
Paciorek A., „Poganie «przed Chrystusem» według Listu do Rzymian 1–2”, Tarnowskie Studia Teologiczne 13 (1994) 207-228.
Poniży B., „Poznanie Boga na podstawie Księgi Mądrości 13,1-9”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 34 (1981) 97-105.
Pytel J.K., „Samookazanie się Boga przez stworzenie świata (Rz 1,20)”, Warszawskie Studia Teologiczne 10 (1997) 277-284.
Rafiński G., „Grzech ludzkości i dar usprawiedliwienia. List św. Pawła do Rzymian”, Dzieje Apostolskie. Listy św. Pawła (red. J. Frankowski, S. Mędala) (Wprowadzenie w myśl i wezwanie ksiąg biblijnych; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1997) IX, 290-380.
Romaniuk K., Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚST 8/3; Poznań – Warszawa: Pallottinum 1969).
Romaniuk K., „Księga Mądrości w Nowym Testamencie”, Księga Mądrości. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (K. Romaniuk) (PŚST 8/3; Poznań – Warszawa: Pallottinum 1969) 245-260.
Romaniuk K., List do Rzymian. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (PŚNT 6/1; Poznań – Warszawa: Pallottinum 1978).
Schlier H., „Die Erkenntnis Gottes nach den Briefen des Apostels Paulus”, Aufsätze zur Biblischen Theologie (red. H. Schlier) (Leipzig: St. Benno-Verlag 1968) 187-205.
Schlier H., Der Römerbrief (HThKNT 6; Freiburg – Basel – Wien: Herder Verlag 1977).
Schmithals W., Römerbrief. Ein Kommentar (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1988).
Stuhlmacher P., Der Brief an die Römer (NTD 6; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1998).
Świerczek E., „Poznanie Boga według Pisma Świętego. Czy Mdr 13,1-9 i Rz 1,18-23 oraz późna tradycja żydowska uzupełniają ogólną naukę biblijną na temat poznania Boga?” Przewodnik Katolicki 11-12 (2007-2008) 25-47.
Wolter M., Der Brief an die Römer (EKK 6/1; Neukirchen-Vlyun: Neukirchener Verlag 2014).
Woyke J., „«Sie vertauschten die Wahrheit über Gott mit der Lüge… »‘Anti-Kosmotheismus’ im Römerbrief des Paulus?”, Schöpfung, Monotheismus und fremde Religionen. Studien zu Inklusion und Exklusion in den biblischen Schöpfungsvorstellungen (red. L Bormann) (Biblisch-Theologische Studien 95; Neukirchen-Vlyun: Neukirchener Verlag 2002) 149-184.
Pobierz

Opublikowane : 2017-05-18


Ordon, H. (2017). Świat stworzony drogą do poznania Boga (Rz 1,19-20). Verbum Vitae, 31, 171-188. https://doi.org/10.31743/vv.1757

Hubert Ordon  hubord@kul.lublin
Instytut Nauk Biblijnych KUL 
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl