„Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11Abstrakt

Celem artykułu jest analiza tekstów Rdz 1-11 pod katem zawartego w nich orędzia o postępie cywilizacyjnym ludzkosci. W pierwszej części autor analizuje tekst Rdz 1,26-28 w jego kontekscie literackim i teologicznym: człowiek jako "imago Dei" jest reprezentantem Boga na ziemi i panuje nad ziemia i zwierzetami. W kolejnym punkcie autor analizuje teksty obrazujace progresywny rozwój gospodarczy i kulturowy ludzdkości (zob. Rdz 4,2-4.17-22; 9,1-7.20-27; 11,1-9). Pytanie o granice i uwarunkowania władzy człowieka nad swiatem stworzonym zamyka refleksję nad twórczymi mozliwościami człowieka jako reprezentanta Boga na ziemi.

Słowa kluczowe

Rdz 1-11; postęp cywilizacyjny; imago Dei; Biblia a ekologia

Pobierz

Opublikowane : 2017-05-18


Szymik, S. (2017). „Czyńcie sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28). Cywilizacyjny postęp ludzkości w świetle Rdz 1-11. Verbum Vitae, (31), 21-44. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1758

Stefan Szymik  stesz@kul.pl  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl