Antoni Tronina, Drzewo życia w rajskim ogrodzie. Biblijne korzenie mistyki krzyża (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2017)Abstrakt

Recenzja książki: 

Ks. Antoni Tronina, Drzewo życia w rajskim ogrodzie. Biblijne korzenie mistyki krzyża (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2017). Ss.155. PLN 19,95. ISBN 978-83-7797-804-7


Pobierz

Opublikowane : 2017-05-21


Pudełko, J. (2017). Antoni Tronina, Drzewo życia w rajskim ogrodzie. Biblijne korzenie mistyki krzyża (Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2017). Verbum Vitae, (31), 357-363. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/1770

Jolanta Judyta Pudełko  judyta.pd@gmail.com
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie   1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl