Nicholas Thomas Wright, Dobra Nowina. Wiadomość, która zmieniła świat (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016)


Abstrakt

Recenzja książki:

Nicholas Thomas Wright, Dobra Nowina. Wiadomość, która zmieniła świat (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016). Ss. 205. PLN 34,90. ISBN 978-83-277-1076-5


Pobierz

Opublikowane : 2017-05-24


Klukowski, M. (2017). Nicholas Thomas Wright, Dobra Nowina. Wiadomość, która zmieniła świat (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016). Verbum Vitae, 31, 371-381. https://doi.org/10.31743/vv.1774

Michał Klukowski  michael.klukowski@yahoo.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl