Dlaczego Jezus był ze zwierzętami (Mk 1,13)? Odniesienia do zwierząt w Ewangelii Markowej

Artur Malina

Uniwersytet Śląski w Katowicach , Polska

Abstrakt

Pobyt Jezusa z dzikimi zwierzętami na pustyni podczas Jego kuszenia jest wzmiankowany tylko w Ewangelii Marka. Jego zwycięstwo nad Szatanem jest potwierdzone przez spokojną koegzystencję z otaczającą Go naturą oraz przez służbę aniołów. Pozostałe odniesienia do zwierząt uwydatniają realny charakter zbawczej działalności Boga, ofiarowanej ludziom w ich rzeczywistych uwarunkowaniach i potrzebach. Jej przykłady są przedstawione przez wszystkie odniesienia do zwierząt – zarówno te pośrednie lub bezpośrednie, jak i te mające sens dosłowny lub przenośny. 

Słowa kluczowe:

analiza narracyjna, soteriologia Marka, fauna biblijna

Apokryfy Starego Testamentu (red. R. Rubinkiewicz) (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 22000).

Bauckham R.J., „Jesus and the Wild Animals (Mark 1:13): A Christological Image for an Ecological Age”, Jesus of Nazareth: Lord and Christ. Essays on the Historical Jesus and New Testament Christology (red. J.B. Green – M. Turner) (Grand Rapids, MI: Eerdmans 1994) 3-21.

Daly-Denton M.M., „The Old Testament in the New: A Resource for an Ecological Reading”, The Scriptures of Israel in Jewish and Christian Tradition. Essays in Honour of Maarten J.J. Menken (red. B.J. Koet – S. Moyise – J. Verheyden) (Supplements to Novum Testamentum 148; Leiden – Boston, MA: Brill 2013) 317-328.

Dormeyer D., „Ewangelia Marka jako dawna biografia”, Studia Theologica Varsaviensia 36/1 (1998) 11-30.

Finegan J., Handbook of Biblical Chronology: Principles of Time Reckoning in the Ancient World and Problems of Chronology in the Bible (Peabody, MA: Hendrickson 1998).

France R.T., The Gospel of Mark. A Commentary on the Greek Text (The New International Greek Testament Commentary; Grand Rapids, MI: Eerdmans 2002).

Gieschen C.A., „Why Was Jesus with the Wild Beasts (Mark 1:13)?”, Concordia Theological Quarterly 73 (2009) 77-80.

Heil J.P., „Jesus with the Wild Animals in Mark 1:13,” Catholic Biblical Quarterly 68 (2006) 63-78.

Légasse S., Marco (Roma: Borla 2000).

Malina A., Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach. Studium narracji i teologii (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 34; Katowice: Księgarnia św. Jacka 2007).

Malina A., Ewangelia według św. Marka. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 2/1; Częstochowa: Święty Paweł 2013) I.

Malina A., „Świętość ziemi, Jerozolimy i świątyni w czasach Nowego Testamentu (Kelim 1,6-9)”, Collectanea Theologica 74/2 (2004) 63-81.

Mickiewicz F., Ewangelia według świętego Łukasza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 3/1; Częstochowa: Święty Paweł 2011) I.

Paciorek A., Ewangelia według świętego Mateusza. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 1/2; Częstochowa: Święty Paweł 2008) II.

Taylor V., The Gospel According to St. Mark (London: Macmillan 21966).

Zanella F., The Lexical Field of the Substantives of “Gift” in Ancient Hebrew (Studia Semitica Neerlandica 54; Leiden – Boston, MA: Brill 2010).

Pobierz

Opublikowane
2017-10-19


Malina, A. (2017). Dlaczego Jezus był ze zwierzętami (Mk 1,13)? Odniesienia do zwierząt w Ewangelii Markowej. Verbum Vitae, 32, 233–254. https://doi.org/10.31743/vv.1824

Artur Malina  malina@naos.pl
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicencja

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl