Klęski militarne jako wyraz gniewu Boga w "Dialogu przeciwko Żydowi" Sergiusza Stylity


Abstrakt

W artykule poddano analizie tekst Sergiusza Stylity, "Dialog przeciwko Żydowi", pochodzący prawdopodobnie z VII wieku. Jednym z kluczowych argumentów użytych w polemice była kwestia kary, jaką zdaniem Sergiusza wymierzył Bóg Izraelitom za ich brak wiary i odrzucenie Jezusa. Autor traktatu interpretuje bowiem niepowodzenia doczesne, jakie dotknęły naród wybrany, jako znak, poprzez który Bóg wyraził swój brak aprobaty dla działań Żydów. W tekście pojawiają się cytaty z Wojny żydowskiej Józefa Flawiusza traktowane jako historyczne potwierdzenie boskiego wyroku. Sama argumentacja ukazująca brak możliwości sprawowania kultu i klęski, jakie dotknęły naród, jako dowód na przeminięcie Starego Przymierza i jego przeniesienie na chrześcijan, wpisuje się w polemikę antyżydowską późnego antyku, gdzie dowodem na przeminięcie żydowskiej politei był los Jerozolimy i jej mieszkańców.


Słowa kluczowe

Sergiusz Stylita; Żydzi; polemika antyżydowska;

Pobierz

Opublikowane : 2018-03-05


Żelazny, J. (2018). Klęski militarne jako wyraz gniewu Boga w "Dialogu przeciwko Żydowi" Sergiusza Stylity. Verbum Vitae, (33), 365-383. https://doi.org/10.31743/vv.2018.33.14

Jan Witold Żelazny  atzelazn@cyf-kr.edu.pl
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Wydział Teologiczny  Polska
http://orcid.org/0000-0003-3653-0639
ks. dr hab. Jan W. Żelazny, Kierownik Katedry Patrologii na UPJP II. doktoryzował się z patrologii greckiej (Jan Chryzostom), habilitacja z eklezjologii syryjskiej (Biskup Ojcem. zarys ekezjologii syryjskiej na podstawie Konstytucji Apostolskich, Kraków 2006). Specjalizuje się w patrologii orientalnej (Język syriacki, czyli syryjski dialekt języka aramejskiego). wśród autorów, obok znanych jak Efrem czy Afrahat, w kręgu jego zainteresowań są pisarze Kościołów przedchalcedońskich. autor "Zarysu Literatury Patrystycznej kręgu języka syryjskiego, Kraków 2011, tłumacz tekstów syriackich (Tymoteusz I, Listy I- VIII, Kraków 2015)
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl