„Gniew człowieka przyniesie Ci chwałę” (Ps 76,11)


Abstrakt

Celem artykułu jest analiza egzegetyczna Ps 76,11, jednego z trudniejszych fragmentów Biblii. Studium składa się z pięciu etapów: (1) analizy manuskryptów hebrajskich, (2) wersji antycznych, (3) opinii egzegetów, (4) propozycji współczesnych tłumaczeń, (5) próby syntezy, która zawiera propozycję trzech interpretacji wersetu bez konieczności zmiany tekstu hebrajskiego.


Słowa kluczowe

gniew Boga; gniew; krytyka tekstu; przekład; psalmy; Ps 76

Barthélemy D., Critique textuelle de l’Ancien Testament (OBO 50,4; Fribourg – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005) IV.
Braude W.G., The Midrash on Psalms (YJS 13.2; New Haven, CT: Yale University Press 1959) II.
Briggs C.A. – Briggs E.G., The Book of Psalms (The International Critical Commentary; Edinburgh: T&T Clark 1925) II.
Clifford R.J., Psalms 73-150 (Abingdon Old Testament Commentaries: Nashville, TN: Abingdon Press 2003).
Day J., „Shear-Jashub (Isaiah VII 3) and «The Remnant of Wrath» (Psalm LXXVI 11)”, Vetus Testamentum 31 (1981) 76-78.
De Rossi J.B., Variae lectiones Veteris Testamenti ex immensa Mss. editorumq. codicum congerie haustae et ad samar. textum, ad vetustiss. versiones, ad accuratiores sacrae criticae fontes ac leges examinatae (Parmae: ex Regio typographeo 1784-1788) I-IV.
DeClaissé-Walford N. – Jacobson R.A. – Tanner B.L, The Book of Psalms (The New International Commentary on the Old Testament; Grand Rapids, MI – Cambridge: Eerdmans 2014).
Eissfeldt O., „Psalm 76”, Theologische Literaturzeitung 82 (1957) 801-809.
Emerton J.A., „A Neglected Solution of a Problem in Psalm LXXVI 11”, Vetus Testamentum 24 (1974) 136-146.
Field F., Origenis hexaplorum quae supersunt sive Veterum Interpretum Graecorum in totum Vetus Testamentum Fragmenta (Oxonii: e typographeo Clarendoniano 1875) II.
Gaster T.H., „Short Notes: Genesis, Psalms, Proverbs, Job, Hosea”, Vetus Testamentum 4 (1954) 73-79.
Goulder M.D., The Psalms of Asaph and the Pentateuch: Studies in the Psalter, III (Sheffield: Academic Press 1996).
Gruber M.I., Rashi’s Commentary on Psalms (The Brill Reference Library of Judaism 18; Leiden – Boston, MA: Brill 2004).
Gunkel H., Die Psalmen (HK II.2.2; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 41926).
Psalterium iuxta Hebraeos Hieronymi (red. J.H. Harden) (London: S.P.C.K. 1922).
Hossfeld F.-L. – Zenger E., Psalmen. 51-100 (HThKAT; Freiburg im Breisgau: Herder Verlag 2000).
Jacquet L., Les Psaumes et le coeur de l’Homme. Étude textuelle, littéraire et doctrinale (Gembloux: Éditions J. Duculot 1977) II.
Jougan A., Słownik kościelny łacińsko-polski (Warszawa: Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej 1992).
Kennicott B., Vetus Testamentum hebraicum; cum variis lectionibus (Oxonii: e typographeo Clarendoniano 1780) II.
Kraus H.-J., Psalmen (BK 15/2; Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 72003) II.
Łach S., Księga Psalmów (PŚST 7/2; Poznań: Pallottinum 1990).
Popowski R., Septuaginta (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 2013).
Rabbi Abraham Ibn Ezra’s, Commentary on Book 3-5 of Psalms (red. H.N. Strickman) (New York: Academic Studies Press 2016).
Psalmi cum Odis (red. A. Rahlfs) (Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis Editum X; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1979).
Ravasi G., Il libro dei Salmi. Commento e attualizzazione (Bologna: EDB 92002) II.
Rogerson J.W. – McKay J.W., Psalms 51-100 (The Cambridge Bible Commentary; Cambridge: Cambridge University Press 1977).
Ross A.P., A Commentary on the Psalms (Kregel Exegetical Library; Grand Rapids: Kregel Academic 2013) II.
Schmidt H., Die Psalmen (HAT 15; Tübingen: J.C.B. Mohr 1934).
Seybold K., Die Psalmen (HAT 1/15; Tübingen: J.C.B. Mohr 1996).
Stec D.M., The Targum of Psalms. Translated, with a Critical Introduction, Apparatus, and Notes (The Aramaic Bible. The Targums 16; Collegeville, MN: Liturgical Press 2004).
Tate M.E., Psalms 51-100 (WBC 20; Dallas: Word Books 1990).
Tournay J., „Psaume LXXVI, 11: Nouvel essai d’interprétation”, Studia Hierosolymitana (red. E. Testa et al.) (Jerusalem: Franciscan Printing Press 1976) II, 20-26.
Tronina A., Psałterz Biblii Greckiej (Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 1996).
Ulrich E. et al., Qumran Cave 4. XI (Discoveries in the Judean Desert 16; Oxford: Clarendon Press 2000).
Vesco J.-L., Le psautier de David traduit et commenté (LeDiv 210; Paris: Cerf 2006) I.
Biblia Sacra iuxta vulgatam versionem (red. R. Weber – R. Gryson) (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 41994).
Weiser A., Die Psalmen (Das Alte Testament Deutsch 15; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1950) II.
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-07


Węgrzyniak, W. (2018). „Gniew człowieka przyniesie Ci chwałę” (Ps 76,11). Verbum Vitae, 34, 67-85. https://doi.org/10.31743/vv.2018.34.04

Wojciech Węgrzyniak  wojciech.wegrzyniak@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5696-304X

Ks. Wojciech Węgrzyniak, prezbiter archidiecezji krakowskiej, adiunkt Katedry Egzegezy Starego Testamentu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, licencjat nauk biblijnych rzymskiego Biblicum (2004), doktor nauk biblijnych i archeologii Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie (2010) na podstawie pracy Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Biblica Lublinensia 11; Lublin: Wydawnictwo KUL 2014). Popularyzator wiedzy biblijnej, komentator życia Kościoła, kaznodzieja i rekolekcjonista (www.wegrzyniak.com).


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl