Interpretacje gniewu we współczesnej refleksji o duchowości


Abstrakt

Artykuł zwraca uwagę na wybrane aspekty gniewu we współczesnej refleksji nad życiem duchowym. Poruszone są kwestie terminologiczne, problem natury gniewu oraz znaczenie gniewu dla chrześcijańskiego życia duchowego. Gniew jako siła destrukcyjna budzi pytanie o sposoby mądrej, zgodnej z duchowością chrześcijańską strategii lub wypracowania środków zaradczych mających na celu obniżenie jego destrukcyjnej siły. Z kolei w interpretacji pozytywnej („gniew słuszny/święty”) ważne są warunki pozwalające doprecyzować, kiedy rzeczywiście można mówić o pozytywnej roli gniewu w duchowości chrześcijańskiej.


Słowa kluczowe

gniew; duchowość; teologia duchowości

Bianchi E., Walka o życie. Poznać i zwalczyć grzechy główne (tł. K. Stopa) (Kraków: Homo Dei 2012).
Biel S., Równowaga duchowa. Wokół siedmiu grzechów głównych (Kraków: WAM 2012).
Chlewiński Z. – Nawrot K., „Gniew”, Encyklopedia Katolicka (red. E. Gigilewicz) (Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 1989) V, 1161-1163.
Colbert D., Zabójcze emocje. Umysł – ciało – duch: o niszczącej i uzdrawiającej sile emocji (tł. M. Bortnowska) (Kraków: Wydawnictwo „M” 2011).
Cucci G., Siła słabości. Depresja. Kryzys. Agresja (tł. K. Stopa) (Kraków: Salvator 2011).
Cyran W., Uzdrawianie wewnętrzne. Przewodnik pracy nad wykorzenieniem wad głównych i uwalniania od siedmiu duchów (Częstochowa: Regina Poloniae 2010).
Dryden W., Ujarzmić gniew (tł. E. Klimas-Kuchtowa) (Kielce: Jedność 2002).
Hessel S., Czas oburzenia! (Warszawa: Oficyna Naukowa 2011).
Ide P. – Adrian L., Siedem grzechów głównych (tł. M. Różańska) (Ząbki: Apostolicum 2012).
Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum 2015).
Kralka K., Siedem grzechów głównych (Kraków: Esprit 2016).
Łucarz S., Siedem grzechów głównych (Kraków: Wydawnictwo „M” 2004).
Medina J., Genetyczne piekło. Biologia siedmiu grzechów głównych (tł. J. Turkowska – P. Turkowski) (Warszawa: W.A.B. 2003).
Petry-Mroczkowska J., Siedem grzechów głównych dzisiaj (Kraków: Wydawnictwo „M” 2004).
Pinckaers S.T., Życie duchowe chrześcijanina według św. Pawła i św. Tomasza z Akwinu (tł. A. Fabiś) (Warszawa: Apostolicum 1998).
Rybińska-Górka M., Siedem grzechów głównych. Droga do Boga (b.m.w.: Dzieci Maryi 1995).
Squizzato P., Kłamstwo iluzji. Siedem grzechów głównych między duchowością a psychologią (tł. A. Soćko) (Poznań: W drodze 2013).
Tomlin G., Siedem grzechów głównych. Jak z nimi walczyć? (tł. J. Partyka) (Kraków: eSPe 2012).
Zawada M., Siedem pieczęci zła (Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych 2001).
Zimbardo P.G. – Ruch F.L., Psychologia i życie (tł. J. Radzicki) (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 1997).
Pobierz

Opublikowane : 2018-11-07


Rybicki, A. (2018). Interpretacje gniewu we współczesnej refleksji o duchowości. Verbum Vitae, (34), 421-435. https://doi.org/10.31743/vv.2018.34.16

Adam Rybicki  rybicki@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2417-6225

Ks. Adam Rybicki, prezbiter diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor KUL, pracownik Katedry Duchowości Systematycznej i Praktycznej w Instytucie Teologii Duchowości KUL. Autor wielu publikacji z zakresu teologii duchowości katolickiej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl