Postulat animacji biblijnej duszpasterstwa w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" i w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI "Verbum Domini"

Wojciech Pikor

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny , Polska
https://orcid.org/0000-0003-2656-152X


Abstrakt

Przedmiotem analizy jest dokument Papieskiej Komisji Biblijnej „Interpretacja Biblii w Kościele”. Jest on najpierw odczytany w kontekście odnowy biblijnej, jaka miała miejsce w Kościele katolickim w XX wieku, w szczególności w związku z konstytucją Dei Verbum Soboru Watykańskiego II. Nowością dokumenty PKB jest położenie większego akcentu na kwestię aktualizacji i inkulturacji Biblii, jak również zwrócenie uwagi na duszpasterską rolę wspólnot podstawowych podejmujących lekturę Pisma Świętego. Pewną słabością dokumentu „Interpretacja Biblii w Kościele” jest zauważalny w nim brak współpracy biblistów z teologiami pastoralnymi. Ten mankament jest przezwyciężony w adhortacji Verbum Domini, której główny postulat zawiera się w „ubiblijnieniu całego duszpasterstwa”. W konsekwencji adhortacja stwarza nowe możliwości animacji biblijnej duszpasterstwa, rozwijając i pogłębiając postulaty wysunięte wcześniej w dokumencie „Interpretacji Biblii w Kościele”.

Słowa kluczowe:

Interpretacja Biblii w Kościele, adhortacja Verbum Domini, odnowa biblijna, duszpasterstwo biblijne, inkulturacja, katecheza biblijna

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska „Verbum Domini”. O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła (Kraków: Wydawnictwo M 2010).

Chmiel J., „W 50. rocznicę wydania encykliki Divino afflante Spiritu”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 46 (1993) 170–175.

Chmiel J., „Pismo święte w duszpasterstwie”, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (przekł. i red. R. Rubinkiewicz) (RSB 4; Warszawa: Vocatio 1999) 273–279.

Enchiridion Biblicum. Documenti della Chiesa sulla Sacra Scrittura. Edizione biblingue (Bologna: Edizioni Dehoniane 1993).

Grzybek S., „Pius XII a Biblia”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 11 (1958) 466–475.

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (przekł. i red. R. Rubinkiewicz) (RSB 4; Warszawa: Vocatio 1999) 24–100.

Haręzga S., Biblia w Kościele (Biblioteka Horyzontów wiary; Kraków: WAM 1998).

Jan XXIII, Aby byli jedno… Wybór przemówień (Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1979).

Janicki J., „Obrzędy liturgii Mszy świętej”, Msza święta (red. W.J. Świerzawski) (Misterium Christi 3; Zawichost – Kraków – Sandomierz: Wyd. Diec. Sandomierz 2012) 263–305.

Jan Paweł II, „Przemówienie na temat interpretacji Biblii w Kościele”, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (przekł. i red. R. Rubinkiewicz) (RSB 4; Warszawa: Vocatio 1999) 9–20.

Klich A.E., Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno-katechetyczne (Duc in Altum 3; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005).

Kudasiewicz J., „Proforystyka pastoralna”, Wstęp ogólny do Pisma Świętego (red. J. Szlaga) (Warszawa: Pallottinum 1986) 221–275.

Muszyński H., „Chrystus żyjący w swoim słowie. Konstytucja dogmatyczna Dei Verbum – 20 lat po soborze”, Studia Pelplińskie 17 (1986) 161–177.

Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania chrześcijańskiego (Kielce: Verbum 2009).

Pikor W. „Narracyjny model katechezy biblijnej. Część I: Kontekst biblijno-katechetyczny”, Katecheta 55/2 (2011) 9–17.

Pikor W., „Narracyjny model katechezy biblijnej. Część II: Założenia metodologiczne”, Katecheta 55/3 (2011) 3–11.

Pikor W., „Narracyjny model katechezy biblijnej. Część III: Perspektywy rozwoju”, Katecheta 55/4 (2011) 4–12.

Pytel J.K., „Wykorzystanie Pisma Świętego w Lectio divina”, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich (przekł. i red. R. Rubinkiewicz) (RSB 4; Warszawa: Vocatio 1999) 218–222.

Sławiński, H., „Znaczenie lekcjonarza mszalnego w kaznodziejstwie”, Studia Włocławskie 6 (2003) 386–403.

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje. Tekst polski. Nowe tłumaczenie (Poznań: Pallotinum 2002).

Teologia pastoralna. II. Teologia pastoralna szczegółowa (red. R. Kamiński) (Lublin: Wydawnictwo KUL 2002).

Witczyk H., „W czterdziestolecie konstytucji Dei Verbum. Osiągnięcia i aktualne wyzwania”, Wierność i aggiornamento. Wokół recepcji Soboru Watykańskiego II (red. G. Kucza) (Studia i Rozprawy WT UŚ w Katowicach 32; Katowice: Księgarnia św. Jacka 2006) 136–151.

Witczyk H., „Słowo Boże w życiu chrześcijanina w świetle Verbum Domini”, Kerygma – Biblia – katecheza (red. R. Czekalski) (Studia Katechetyczne 8; Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2012) 103–112.

Z badań nad Biblią (red. D. Piekarz) (Prace Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2; Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1998).

Pobierz

Opublikowane
2019-06-30


Pikor, W. (2019). Postulat animacji biblijnej duszpasterstwa w dokumencie Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" i w adhortacji apostolskiej Benedykta XVI "Verbum Domini". Verbum Vitae, 35, 507–536. https://doi.org/10.31743/vv.1930

Wojciech Pikor  Wojciech.Pikor@umk.pl
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Teologiczny

Ks. Wojciech Pikor, profesor zwyczajny w Katedrze Biblistyki Wydziału Teologicznego UMK w To­runiu, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Peplińskiej. W swoich badaniach koncentruje się na księgach prorockich Starego Testamentu (przede wszystkim Księga Izajasza i Księga Ezechiela), analizie narracyjnej i retorycznej tekstów biblijnych oraz katechezie biblijnej. W ostatnim czasie opublikował m.in. książkę The Land of Israel in the Book of Ezekiel (LHB/OTS 667; New York – London: T&T Clark 2018).

https://orcid.org/0000-0003-2656-152XLicencja

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl