Koncepcja "kary wiecznej" w eschatologii Wacława Hryniewicza


Abstrakt

Wacław Hryniewicz znany jest w Polsce przede wszystkim z propagowania teologii nadziei powszechnego zbawienia. Kwestią, która od razu narzuca się czytelnikowi eschatologii lubelskiego teologa, jest pytanie o istnienie piekła czy też kary wiecznej. Rzeczywistość ta, obecna w nauczaniu Jezusa i przepowiadana przez wieki w Kościele, zdaje się negować istnienie nadziei opisywanej przez lubelskiego teologa. W odpowiedzi na tę wątpliwość w artykule zostały omówione najważniejsze argumenty teologiczno-spekulatywne, biblijne oraz egzystencjalne dotyczące rzeczywistości potępienia w eschatologii Wacława Hryniewicza. Podjęto także próbę krytycznego ustosunkowania się do nich.


Słowa kluczowe

Hryniewicz; kara wieczna; nadzieja; apokatastaza

Bulgàkov, S.N., La Sposa dell’Agnello, wyd. 2 (Bologna: EDB 2013).
Denzinger, H., Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (San Francisco: Ignatius Press 2012) (=DS)

Hryniewicz, W., Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej. III. Pascha Chrystusa w dziejach człowieka i wszechświata (Lublin: TN KUL 1991).
Hryniewicz, W., Chrześcijaństwo nadziei. Przyszłość wiary i duchowości chrześcijańskiej (Kraków: Znak 2002).
Hryniewicz, W., Dramat nadziei zbawienia. Medytacje eschatologiczne (Warszawa: Verbinum 1996).
Hryniewicz, W., Nad przepaściami wiary (rozmawiają E. Adamiak – J. Majewski (Kraków: Znak 2008).
Hryniewicz, W., Nadzieja w dialogu. Korespondencja z czytelnikami (1976-2006), (Warszawa: Verbinum 2007).
Hryniewicz, W., Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lęku do eschatologii nadziei (Warszawa: Verbinum 1989).
Hryniewicz, W., Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii (Warszawa: Verbinum 1997).
Ireneusz, Adversus haereses; tł. J. Brylowski: św. Ireneusz z Lionu, Adversus haereses (Źródła Wiary; Pelplin: Bernardinum 2018).
Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań: Pallottinum 1994) (=KKK)
Lisicki, P., „Udręki nadziei”, Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich (red. J. Majewski) (Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2000) 232-247.
Majewski, J. (red.), Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich (Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2000).
Michaelis, W., Versöhnung des Alls (Bern: Siloah 1950).
Napiórkowski, S.C. – Klauza, K. (red.), Nadzieja – możliwość czy pewność powszechnego zbawienia? Dyskusja teologów dogmatyków nad książką ks. W. Hryniewicza OMI „Nadzieja zbawienia dla wszystkich” (Lublin: [s.n.] 1992).
Piotrowski, M., „Nadzieja zbawienia dla wszystkich w świetle posłuszeństwa wiary”, Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich (red. J. Majewski) (Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2000) 143-170.
Rahner, K., „Theologie der Freiheit”, Schriften zur Theologie (Einsiedeln: Benziger 1965) VI, 215-237.
Salij, J., „Nadzieja powszechnego zbawienia”, Nadzieja – możliwość czy pewność powszechnego zbawienia? Dyskusja teologów dogmatyków nad książką ks. W. Hryniewicza OMI „Nadzieja zbawienia dla wszystkich” (red. S.C. Napiórkowski – K. Klauza) (Lublin: [s.n.] 1992) 59-66.
Schumacher, H., Das biblische Zeugnis von der Versöhnung des Alls (Stuttgart: Geyer 1959).
Shaw, J.M., Life After Death (Toronto: Ryerson Press 1945).
Sobór Watykański II, „Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium”, Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań: Pallotinum 2002) 104-166 (=GS)
Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium es spes” w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań: Pallotinum 2002) 526-606 (=GS)
Starowieyski, M., „Piekielne kompromisy”, Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich (red. J. Majewski) (Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2000) 210-213.
Tertulian, De spectaculis, 30; tł. W. Myszor: Tertulian, Wybór pism (PSP 5; Warszawa: Wydawnictwo ATK 1970) 79-113.
Wojtyła, K., Osoba i czyn, wyd. 2 (Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne 1985).
Pobierz

Opublikowane : 2019-01-03


Raczyński-Rożek, M. (2019). Koncepcja "kary wiecznej" w eschatologii Wacława Hryniewicza. Verbum Vitae, (36), 217-242. https://doi.org/10.31743/vv.1940

Maciej Raczyński-Rożek  mraczynskirozek@pwtw.pl
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4843-4743

Ks. Maciej Raczyński-Rożek, prezbiter archidiecezji warszawskiej, doktor nauk teologicznych, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie oraz w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl