Biblijny symbol piekła w egzystencjalnym ujęciu Paula Tillicha


Abstrakt

Artykuł stanowi przyczynek do rekonstrukcji poglądu Paula Tillicha odnośnie do symbolu piekła. Podejmuje analizę kwestii zmartwychwstania ciała, ciągłości świadomości jednostki, pośmiertnego dualizmu losów jednostek i wreszcie samej koncepcji piekła w jej doczesnym i ostatecznym, jeśli chodzi o doświadczenie jednostki, ujęciu. Tillich poprzez wprowadzenie negacji nieciągłości i ciągłości między tym, co ostateczne a tym, co doczesne, deliteralizuje poszczególne pojęcia eschatologiczne i ukazuje ich symboliczną wartość, rozświetlającą egzystencjalną sytuację jednostki w jej skończoności i wyobcowaniu, także w przekraczalnej doczesność rzeczywistości.


Słowa kluczowe

egzystencjalizm; piekło; wieczna śmierć; życie pozagrobowe; Paul Tillich; apokatastaza; wyobcowanie; esencjalizacja

Kłoczowski, J.A., „Paul Tillich”, Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku (red. J. Majewski – J. Makowski) (Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2003) I, 334-346.
Martin, B., The Existentialist Theology of Paul Tillich (New York: Bookman Associates 1963).
Napiórkowski, A., Teologie XX i XXI wieku (Kraków: Wydawnictwo WAM 2016).
Re Manning, R. (red.), The Cambridge Companion to Paul Tillich (Cambridge: Cambridge University Press 2009).
Tillich, P., Dynamika wiary (tł. Adam Szostkiewicz) (Poznań: W drodze 1987).
Tillich, P., Prawda jest w głębi (tł. J.A. Łata) (Wrocław – Oleśnica: Signum 1996).
Tillich, P., Pytanie o Nieuwarunkowane (tł. J. Zychowicz) (Kraków: Znak 1994).
Tillich, P., Teologia systematyczna (tł. J. Marzęcki) (Kęty: Antyk 2004) I-III.
Tillich, P., Męstwo bycia (tł. H. Bednarek) (Poznań: Rebis 1994).
Tillich, P., Moje poszukiwania absolutów (tł. M. Leszczyński) (Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2017).
Tillich, P., Era protestancka (tł. J.A. Prokopski – N. Łomanowa-Barańska) (Kęty: Derewiecki 2016).
Pobierz

Opublikowane : 2019-07-04


Lorek, P. (2019). Biblijny symbol piekła w egzystencjalnym ujęciu Paula Tillicha. Verbum Vitae, (36), 315-331. https://doi.org/10.31743/vv.1943

Piotr Lorek  p.lorek@ewst.pl
Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4345-5235

Piotr Lorek, doktor habilitowany nauk teologicznych, biblista i teolog protestancki, dziekan i profesor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl