„Wypali całkowicie wszystko i pozostanie palący się pył” (4Syb 177). Eschatologiczna kara w przekazie IV Księgi Sybilliańskiej


Abstrakt

IV Księga Sybillińska, mająca swoje korzenie w judaizmie diaspory greckiej, jest dziełem, które miało na celu skłonienie pogan do zmiany ich stylu życia. Sybilla w sposób obrazowy udziela swoim słuchaczom pouczeń o charakterze moralnym. Elementy eschatologiczne pojawiające się w tekście księgi są traktowane jak narzędzie do osiągnięcia zamierzonego celu. Wizja kary ma służyć zachęcie do porzucenia grzesznego życia. W idei kary prezentowanej przez autora dzieła możemy zauważyć pewną etapowość: od kary o wymiarze pedagogicznym do kary wiecznej, nieodwracalnej.


Słowa kluczowe

eschatologia; kara; tradycja sybilliańska

Alexandre, C. (red.), Oracula Sibyllina (Parisiis: Didot 1869).
Bartlett, J.R., Josephus, Aristeas, The Sibylline Oracles, Eupolemus (Jews in the Hellenistic World 1; London – Cambridge: Cambridge University Press 1985).
Charles, R.H., The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament in English, witch Introductions and Critical and Explantory Notes (Oxford: Clarendon Press 1969) II.
Collins, J.J., „The Place of the Forth Sybil in the Development of the Jewish Sybyllina”, Journal of Jewish Studies 25 (1974) 365-380.
Collins, J.J., „The Sibylline Oracles”, Jewish Writings of Second Temple Period (red. M.E. Stone) (Assen: Van Gorcum – Philadelphia, PA: Fortress 1984) 357-381.
Denis, A.-M. et al., Introduction à la littérature religieuse judéo-hellénistique (Turnhout: Brepols 2000) II.
Díez Macho, A., Apocrifos del Antiguo Testamento (Madrid: Cristandad 1984) II.
Dohmen, C. – Stemberger G., Hermeneutyka Biblii żydowskiej i Starego Testamentu (Myśl Teologiczna 59; Kraków: WAM 2008).
Glasson, T.F., Greek Influence in Jewish Eschatology, with Special Reference to the Apocalypses and Pseudepigraphs (London: SPCK 1961).
Gowan, D.E., Eschatology of the Old Testament (Edinburgh: T&T Clark 2000).
Górska, B., „Tartar”, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej (red. P. Grimal) (Wrocław: Zakład Ossolińskich 1987) 335.
Jędrzejewski, S., „Apokaliptyka jako rodzaj literacki”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 51/1 (1998) 29-35.
Lanchester, H.C.O., „The Sibylline Oracles”, The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament (red. R.H. Charles) (Oxford: Clarendon Press 1913) II, 368-406.
Mędala, S., Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej (Biblioteka Zwojó 1; Kraków: Enigma Press 1994).
Miduch, M., „Sybillińska droga do poznania Boga”, Łódzkie Studia Teologiczne 26/3 (2017) 173-181.
Miduch, M., Apokaliptyka żydowska o nadziei (Hermeneutica et Judaica 7; Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012).
Parchem, M., Obraz Boga w pismach apokaliptycznych okresu Drugiej Świątyni (Biblica et Judaica 1; Bydgoszcz: [KRD] 2013).
Rubinkiewicz, R., „Apokaliptyka u progu ery chrześcijańskiej”, Ruch Biblijny i Liturgiczny 41 (1988) 51-59.
Sacchi, P., L’apocalittica giudaica e la sua storia (Brescia: Paideia 1990).
Słupecki, L., „Mitologia”, Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji (red. S. Tabaczyński et al.) (Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2012) 292-299.
Stebnicka, K., Tożsamość diaspory (Warszawa: Sub Lupa 2011).
Tuval, M., From Jerusalem Priest to Roman Jew (Tübingen: Mohr Siebeck 2013).
Pobierz

Opublikowane : 2019-07-04


Miduch, M. (2019). „Wypali całkowicie wszystko i pozostanie palący się pył” (4Syb 177). Eschatologiczna kara w przekazie IV Księgi Sybilliańskiej. Verbum Vitae, (36), 67-80. https://doi.org/10.31743/vv.1944

Maria Elżbieta Miduch  mariamiduch@gmail.com
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7482-2766

Maria Miduch, doktor teologii biblijnej (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2012), absolwentka studiów bliskowschodnich (Uniwersytet Jagielloński, 2010), wykładowca zagadnień biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie oraz Wyższym Seminarium Duchownym oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zainteresowania naukowe: literatura intertestamentalna, eschatologia judaizmu, mesjanizm.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl