Obietnice Ducha dla „martwych” w świetle Ap 14,13


Abstrakt

Artykuł porusza kwestię obietnic Ducha dla „martwych” w świetle Ap 14,13. Punktem wyjścia jest stan badań nad tekstem Ap 14,13. Zostało wykazane, że – jak dotąd – uczeni głownie skupiali się na adresatach tego makaryzmu, poszukując odpowiedzi na pytanie o to, czy idzie tutaj o wszystkich chrześcijan, czy tylko o męczenników. Autor artykułu proponuje rozumieć „martwych” w kategoriach duchowych (jako martwych duchowo). Wskazuje na to kontekst makaryzmu, którym jest wizja 14,6-13, jak również fakt, że duchowe znaczenie terminu „martwi” nie stoi w sprzeczności z innymi tekstami Apokalipsy. W związku z tym mamy tu błogosławieństwo dla tych, którzy się nawracają. Duch Święty jawi się tutaj jako Ten, który potwierdza obietnice dane w makaryzmie, a co za tym idzie, jest Tym, który nadaje dynamizm głoszonej „odwiecznej dobrej nowinie”. Duch, przemawiając w Ap 14,13, jawi się jako Osoba, która wyraża siebie samego, przekazując orędzie ludziom. Paralelne do wypowiedzi Ducha polecenie spisania treści błogosławieństwa ukazuje rolę tegoż Ducha w procesie, który nazywamy natchnieniem skrypturystycznym. Zatem Duch odgrywa tutaj bardzo ważną rolę w przekazie dobrej nowiny, która z jednej strony wzywa do nawrócenia, a z drugiej, w przypadku, kiedy to nawrócenie nastąpi, wskazuje na rychłą realizację zbawczych obietnic.


Słowa kluczowe

Apokalipsa św. Jana; Duch Święty; makaryzm; błogosławieństwo

Aune, D.E., Revelation 6–16 (WBC52b; Nashville, TN: Nelson 1997).
Bauckham, R., The Climax of Prophecy. Studies on the Book of Revelation (Edinburgh: Clark 1993).
Bauckham, R., „The Role of the Spirit in the Apocalypse”, Evangelical Quarterly 52/2 (1980) 66-83.
Bauckham, R., The Theology of the Book of Revelation (Cambridge: Cambridge University Press 1993).
Beale, G.K., The Book of Revelation (NIGTC; Grand Rapids, MI: Eerdmans 1999).
Beasley-Murray, G.R., The Book of Revelation (NCB; London: Oliphants 1974).
Beckwith, I.T., The Apocalypse of John. Studies in Introduction with a Critical and Exegetical Commentary (New York: MacMillan 1919).
Berger, K., Formen und Gattungen im Neuen Testament (Uni-Taschenbücher 2532; Tübingen – Basel: Francke 2005).
Bieder, W., „Die sieben Seligpreisungen in der Offenbarung des Johannes”, Theologische Zeitschrift 10 (1954) 13-30.
Biguzzi, G., „Spirito e profezia nell’Apocalisse di Giovanni”, Estudios Bíblicos 60 (2002) 503-522.
Blount, B.K., Revelation. A Commentary (Louisville, KY: Westminster John Knox 2009) [Amazon Kindle Edition].
Bousset, W., Die Offenbarung Johannis, wyd. 6 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1906).
Charles, R.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Revelation of St. John (ICC; Edinburgh: Clark 1920) I.
DeSilva, A., „Sociorhetorical Interpretation of Revelation 14,6-13. A Call to Act Justly toward the Just and Judging God”, Bulletin for Biblical Research 9 (1999) 65-117.
Giesen, H., „Evangelium und Paränese. Zum Verständnis der Gerichtsaussagen in Offb 14,6-13”, Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt 21 (1996) 92-131.
Giesen, H., Die Offenbarung des Johannes (RNT; Regensburg: Pustet 1997).
Gundry, R.H., Commentary on Revelation (CNT; Grand Rapids, MI: Baker Academic 2011) [Amazon Kindle Edition].
Haręzga, S., Błogosławieństwa Apokalipsy (ALec 17; Katowice: Księgarnia św. Jacka 1992).
Harrington, W.J., Revelation (SP 16; Collegeville, MN: Liturgical Press 1993).
Koester, C.R., Revelation. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 38a; New Haven, CT – London: Yale University Press 2014).
Kotecki, D., Duch Święty w zgromadzeniu liturgicznym w świetle Apokalipsy św. Jana (Rozprawy i Studia Biblijne 26; Warszawa: Vocatio 2006).
Kraft, H., Die Offenbarung des Johannes (HNT 16a; Tübingen: Mohr Sie¬beck 1974).
Krodel, G.A., Revelation (ACNT; Minneapolis: Augsburg 1989).
Kudasiewicz, J., Odkrywanie Ducha Świętego. Medytacje biblijne (Kielce: Jedność 1998).
Lebiedziuk, R., „Apokalipsa 14,6 – Ewangelia sądu?”, Warszawskie Studia Teologiczne 15 (2002) 67-84.
Leithart, P.J., Revelation 1-22 (London – Oxford – New York: Bloomsbury & Clark 2018) II.
Liddell, H.G. – Scott, R., A Greek-English Lexicon (Oxford: Clarendon 1996).
MacPherson, A., „The Mark of the Beast as a “Sign Commandment” and “Anti-Sabbath” in the Worship Crisis of Revelation 12–14”, Andrews University Seminary Studies 43 (2005) 267-283.
Morris, L., Revelation. An Introduction and Commentary (TNTC 20; Nottingham: Inter-Varsity 2009) [electronic edition].
Mounce, R.H., The Book of Revelation (NICNT; Grand Rapids, MI: Eerdmans 1997).
Muraoka, T., A Greek-English Lexicon of the Septuagint (Louvain – Paris – Walpole, MA: Peeters 2009).
Nwachukwu, O.O., Beyond Vengeance and Protest. A Reflection on the Macarisms in Revelation (SBL 71; New York – Washington, D.C. – Bern: Peter Lang 2005).
Osborne, G.R., Revelation (BECNT; Grand Rapids, MI: Baker Academic 2002).
Prigent, P., Commentary on the Apocalypse of St. John (tł. W. Pradels) (Tübin¬gen: Mohr Siebeck 2001).
du Rand, J.A., „“…Let Him Hear What the Spirit Says…”: The Functional Role and Theological Meaning of the Spirit in the Book of Revelation”, Ex Auditu 12 (1996) 43-58.
Schüssler Fiorenza, E., The Book of Revelation. Justice and Judgment, wyd. 2 (Minneapolis, MN: Fortress 1998).
Siemieniec, T., „Kim są „umarli” w Apokalipsie? Propozycja interpretacji ter¬minu οἱ νεκροί”, Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 14 (2017) 389-425.
Siemieniec, T., Teologiczna rola „ludzi” (οἱ ἄνθρωποι) w Apokalipsie Janowej (Kielce: Jedność 2018).
Smalley, S.S., „“The Paraclete”. Pneumatology in the Johannine Gospel and Apocalypse”, Exploring the Gospel of John. In Honor of D. Moody Smith (red. R.A. Culpepper – C. Black) (Louisville: Westminster John Knox 1996) 289-300.
de Smidt, K., „Hermeneutical Perspectives on the Spirit in the Book of Revelation”, Journal of Pentecostal Theology 14 (1999) 27-47.
Swete, H.B., The Apocalypse of St John. The Greek Text with Introduction, Notes and Indices (London: MacMillan 1911).
Wojciechowski, M., Apokalipsa świętego Jana. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz (NKB.NT 20; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2012).
Yeatts, J.R., Revelation (Believers Church Bible Commentary; Scottdale, PA – Waterloo: Herald Press 2003).
Pobierz

Opublikowane : 2020-06-26


Siemieniec, T. (2020). Obietnice Ducha dla „martwych” w świetle Ap 14,13. Verbum Vitae, 37(1), 129-143. https://doi.org/10.31743/vv.1946

Tomasz Marcin Siemieniec  tsiemi@poczta.onet.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5835-8908

Ks. Tomasz Siemieniec, prezbiter diecezji kieleckiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach, adiunkt w Katedrze Teologii Protestanckiej w Instytucie Ekumenicznym KUL. Pola badań naukowych: Apokalipsa św. Jana, Biblia w duszpasterstwie, Biblia a ekumenizm, teoria i praktyka lectio divina.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl