Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2,18-22)


Abstrakt

Fragment Mk 2:18-22 consists of two originally separate units: Mk 2:18-20 and 2:20-21. Each of them plays on the OT idea of covenant, which has not been broken by human sins, but is freshly renewed by merciful God. The new covenant of spousal love established in Jesus is not only an accomplished fact, but also always a challenge and invitation to seek Jesus - physically absent, but spiritually present for His people.

Słowa kluczowe

Ewangelia wg św. Marka; Mk 2; 18-22; przymierze; miłosierny Bóg

Pobierz

Opublikowane : 2016-01-25


Adamczewski, B. (2016). Pan młody i przymierze oblubieńczej miłości (Mk 2,18-22). Verbum Vitae, 4, 141-156. https://doi.org/10.31743/vv.1984

Bartosz Adamczewski  naporus@gmail.com
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl