Idea przymierza (qyama) w Mowach Afrahata


Abstrakt

Soumis à une règle ascéétique tres rigoureuse les bnay qyama prenaient la place entre le clergéé et les laics dans l’Eglise perse du IV siècle.

L’analyse de cet article se porte sur l’idée de l’alliance dans l’Exposés d’Aphrahate. L’essence et des consééquences de sa conception de l' alliance déterminent une observance

asceetique et une lourde responsabilitéé du service liturgique de l’Eglise.

Etant donne qu’il sagit des bnay qyama le terme "ordre" serait plus precis, donc il faudrait dire des "fils de l’Ordre". Les mots "pacte" ou "alliance" connotent des contenus sémantiques moins riches.


Słowa kluczowe

Afrahat; przymierze; Mowy

Pobierz

Opublikowane : 2016-01-25


Uciecha, A. (2016). Idea przymierza (qyama) w Mowach Afrahata. Verbum Vitae, 4, 227-243. https://doi.org/10.31743/vv.1985

Andrzej Uciecha  naporus@gmail.com
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl