Boża miłość w procesie karcenia grzeszników w Mdr 11,21–12,2Abstrakt

Kara Boża w Księdze Mądrości nie ma wyłącznie celu karzącego. Analiza logiki pierwszej dygresji (11,15-12,27) pokazuje, iż autor eksponuje cel pedagogiczny kary. Bóg jako Stwórca wszystkich żyjących stworzeń nie zadawala się karaniem, lecz poprzez znaki i wymierzoną karę wzywa do nawrócenia i przywrócenia relacji wiary. W artykule analizuje się niektóre wyrażenia zajmujące uprzywilejowaną pozycję w strukturze tekstu (11,5.16.20c), a następnie koncentruje się na bardziej szczegółowym badaniu Mdr 11,21-22, w którym mędrzec tłumaczy motywy Bożej łagodności wobec Egipcjan i Kananejczyków. Zostaje podkreślona w tej części perykopy wszechmoc Boga, który mogąc uczynić jakąkolwiek rzecz wobec grzeszników, cierpliwie wyczekuje ich nawrócenia, będąc pchnięty ku temu przez miłość do wszystkich stworzeń (centralna wypowiedź perykopy). W ten sposób miłość Boga o wymiarze uniwersalnym objawia się jako najgłębsza motywacja łagodności Boga.


Słowa kluczowe

Księga Mądrości; Egipt; wyjście; grzech; miłosierdzie; przebaczenie; miłość; idolatria; wiara

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-29


Zieliński, M. (2015). Boża miłość w procesie karcenia grzeszników w Mdr 11,21–12,2. Verbum Vitae, (18), 61-78. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/2013

Marcin Zieliński  naporus@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl