Miriam – zapomniana bohaterka Exodusu


Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę ukazania wkładu Miriam w proces, w trakcie którego biblijny Izrael wyłania się jako naród. Autor artykułu skupia się na dwóch tekstach: Wj 15,20-21 i Lb 12. Po zaprezentowaniu struktury literackiej wspomnianych perykop i ukazaniu ich powiązań z innymi tekstami ST, autor przedstawia Miriam jako pieśniarkę, prekursorkę liturgii uwielbienia, prorokinię i przewodniczkę ludu. Podkreślając jej cierpienia jako nieodzowny element charyzmatu proroka, autor podkreśla ich wagę dla stwierdzenia autentyczności władzy prorockiej Miriam. Według piszącego, charyzmat prorocki Miriam został przez hagiografa ukazany jako wpajający nadzieję i między innymi polegał na przeprowadzaniu jej rodaków ze świata widzialnego do niewidzialnego, z teraźniejszości w przyszłość i z czasowości w nieskończoność.

Słowa kluczowe

Miriam; prorokini; cierpienia proroka; Matka Jezusa; muzyk

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-29


Jasiński, M. (2015). Miriam – zapomniana bohaterka Exodusu. Verbum Vitae, 19, 41-64. https://doi.org/10.31743/vv.2026

Mirosław Jasiński  naporus@gmail.com
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl