Kościół domem a biskup ojcem w świetle Konstytucji Apostolskich i innych pism syryjskich od I do V wieku


Abstrakt

The model of fatherhood in the Eastern Church of the first centuries was bound, on the one hand, to the biblical idea of God the Father and, on the other hand, to the image of the Church perceived as a household with the bishop being a father. At that point the three issues should be stressed: 1) The authority of bishop as a father is rooted in the authority of God the Father; 2) The fatherly care of bishop embraces not only religious issues but extends to all the needs of the community members; 3) Since the earthly Church serves so that an individual may meet God, the pastoral authority is exclusively at the service of the meeting between the Church and the heavenly Jerusalem. Fatherhood is a ministry of meeting and helping in growing up to the meeting between man and God.

Słowa kluczowe

Konstytucje Apostolskie; Liber Graduum; "Trzy Kościoły"; autorytet biskupa; spotkanie we wspólnocie; dojrzałość

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-26


Żelazny, J. W. (2015). Kościół domem a biskup ojcem w świetle Konstytucji Apostolskich i innych pism syryjskich od I do V wieku. Verbum Vitae, 20, 223-236. https://doi.org/10.31743/vv.2040

Jan W. Żelazny  naporus@gmail.com
  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl