Przeżywanie ojcostwa w nauczaniu bł. Jana Pawła IIAbstrakt

The article picks up the theme of fatherhood in the teaching of John Paul II. The basic ideas of the teaching are to be sought in the publications by K. Wojtyla like ReflectionsonFatherhood and Radiation of Fatherhood. The issue of fatherhood is important for every human being, it lays at the foundations of our identity. The one who believes in God is aware of “being begotten” (cf. Ps 2:7; Acts 13:33) and of coming from God. God the Father is a source of every fatherhood (cf. Eph 3:15). One cannot be a father without being a child (cf. Matt 18:3), and to be a child means to acknowledge the Father and to become his son/daughter. Christ revealed God as his Father, he spoke of Him “my Father”, he taught his disciples the prayer of “Our Father” (cf. Matt 6:8-9; Rom 8:15). The only begotten Son of God, as the second Adam, restores the fatherhood of God to man. This way he makes the “solitude” of Adam shine with the “radiation of fatherhood”.


Słowa kluczowe

nauczanie Jana Pawła II; ojcostwo; natura mężczyzny; grzech pierworodny; ofiara Izaaka

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-26


Kunka, S. (2015). Przeżywanie ojcostwa w nauczaniu bł. Jana Pawła II. Verbum Vitae, (20), 253-284. Pobrano z https://czasopisma.kul.pl/vv/article/view/2046

Sławomir Kunka  naporus@gmail.com  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl