Eternity and Time in the Gospel of John


Abstrakt

Relacja między wiecznością a czasem jest przedmiotem nieprzerwanych studiów Janowych. Odwieczne Słowo Boże wkracza bowiem w czas i w konkretną historię ludzkości, łącząc wieczność i czas. Ewangelista opisuje zarówno boskość Jezusa jako Słowa istniejącego w odwiecznym, ponadczasowym „początku” (1,1), jak i prawdziwe człowieczeństwo Jezusa jako postaci historycznej, która stała się „ciałem” (1,14), przyjmując na siebie ludzką kondycję w całej kruchości: w jej doczesności, cierpieniu i śmierci. Jego ziemska misja została wypełniona „w czasie” - w konkretnej „godzinie”. Czytanie Czwartej Ewangelii w tym świetle może więc uwydatnić Janowe rozumienie wieczności i czasu. Niniejsza publikacja przedstawia różne interpretacje wyrażenia „na początku” oraz związanego z czasem rzeczownika „godzina”, używanego przez ewangelistę przy pewnych okazjach: „Było to około dziesiątej godziny” (1,39); „było to około szóstej godziny” (4,6; 19,14); „o siódmej godzinie” (4,52), odnosząc się każdorazowo do chronologicznego, określonego punktu w czasie. Jednakże niniejszy artykuł nie ustala znaczenia liczb wskazujących daną godzinę. Jego celem jest uwypuklenie związków każdej godziny ze słowami i czynami Jezusa, ktore jej towarzyszą.


Słowa kluczowe

Ewangelia Jana; początek; czas; godzina; symbolizm

Akala, A.J., The Son-Father Relationship and Christological Symbolism in the Gospel of John (London: Bloomsbury 2014).
Beck, D.R., The Discipleship Paradigm: Readers and Anonymous Characters in the Fourth Gospel (BI 27; Leiden – New York – Köln: Brill 1997).
Beutler, J., Das Johannesevangelium (Freiburg – Basel – Wien: Herder 2016).
Blank, J., Das Evangelium nach Johannes (Düsseldorf: Patmos 1990) I.
Bond, H.K., Pontius Pilate in History and Interpretation (SNTS 100; Cambridge, U.K.: Cambridge University Press 1998).
Brodie, T.L., The Gospel According to John. A Literary and Theological Commentary (New York: Oxford University Press 1993).
Brown, R.E., The Gospel according to John (The Anchor Bible 29-29A; Garden City, NY: Doubleday 1966–1970) I-II.
Bultmann, R., Das Evangelium des Johannes (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1985).
Burge, G.M., John (Grand Rapids, MI: Zondervan 2000).
Coloe, M.L., “Witness and Friend: Symbolism associated with John the Baptizer”, Imagery in the Gospel of John. Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language (ed. J. Frey – J.G. van der Watt – R. Zimmermann) (WUNT 200; Tübingen: Mohr Siebeck 2006) 319–332.
Sadananda, D.R., The Johannine Exegesis of God. An Exploration into the Johannine Understanding of God (BZAW 121; Berlin: de Gruyter 2004).
Fausti, S., Il Vangelo di Giovanni (Bologna: EDB 2017).
Ferraro, G., L’“ora” di Cristo nel quarto Vangelo (Roma: Herder 1974).
Frey, J., “Love Relationship in the Fourth Gospel”, J. Frey, Die Herrlichkeit des Gekreuzigten (WUNT 307; Tübingen: Mohr Siebeck 2013) 739–765.
Frey, J., “Die ‚theologia crucifixi‘ des Johannesevangeliums“, J. Frey, Die Herrlichkeit des Gekreuzigten (WUNT 307; Tübingen: Mohr Siebeck 2013) 485–554.
Frey, J., “Die johanneische Theologie als Klimax der neutestamentlichen Theologie“, J. Frey, Die Herrlichkeit des Gekreuzigten (WUNT 307; Tübingen: Mohr Siebeck 2013) 803–833.
Frey, J., Die johanneische Eschatologie (Tübingen: Mohr Siebeck 1998) II.
Jojko, B., Worshiping the Father in Spirit and Truth: An Exegetico-Theological Study of Jn 4:20-26 in the Light of Relationships Among the Father, the Son and the Holy Spirit (Tesi Gregoriana 193; Roma: Gregorian & Biblical Press 2012).
Kok, J., New Perspectives on Healing, Restoration and Reconciliation in John’s Gospel (Biblical Interpretation Series 149; Leiden – Boston, MA: Brill 2017).
Köstenberger, A.J., John (Grand Rapids, MI: Baker Academic 2004).
Kunath, F., Die Präexistenz Jesu im Johannesevangelium. Struktur und Theologie eines johanneischen Motivs (Berlin – Boston: De Gruyter 2016).
Lightfoot, R.H. St. John’s Gospel. A Commentary (Oxford: Clarendon 1983).
Loader, W., Jesus in John’s Gospel. Structures and Issues in Johannine Christology (Grand Rapids, MI: Eerdmans 2017).
Mannucci, V., Giovanni, il Vangelo narrante (Bologna: EDB 1993).
Marcheselli, M., Studi sul Vangelo di Giovanni. Testi, temi e contesto storico (Analecta biblica. Studia 9; Roma: Gregorian & Biblical Press 2016).
Mensch, J.R., The Beginning of the Gospel According to Saint John. Philosophical Reflections (New York: Peter Lang 1992).
Moloney, F.J., The Gospel of John (Sacra Pagina 4; Collegeville, MN: Liturgical Press 1998).
Nielsen, J.T., “The Lamb of God: The Cognitive Structure of a Johannine Metaphor”, Imagery in the Gospel of John. Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language (ed. J. Frey – J.G. van der Watt – R. Zimmermann) (WUNT 200; Tübingen: Mohr Siebeck 2006) 47–60.
Panimolle, S.A., Lettura pastorale del vangelo di Giovanni (Bologna: EDB 1978–1984) I–III.
Painter, J., “The Prologue as a Hermeneutical Key to Reading the Fourth Gospel”, Studies in the Gospel of John and its Christology. Festschrift Gilbert van Belle (ed. J. Verheyden et al.) (Leuven – Paris – Walpole MA: Peeters 2014) 56–57.
Panackel, Ch., VIdou. o` a;nqrwpoj; (Jn 19:5b). An Exegetico-Theological Study of the Text in the Light of the Use of the Term a;nqrwpoj Designating Jesus in the Fourth Gospel (Analecta Gregoriana 251; Roma: Gregorian & Biblical Press 1988).
Piper, R.A., “The Characterisation of Pilate and the Death of Jesus in the Fourth Gospel”, The Death of Jesus in the Fourth Gospel (ed. G. van Belle) (BEThL 200; Leuven: Leuven University Press 2007) 121–162.
Rigato, M. L., “Gesù “l’Agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo” (Gv 1,29), nell’immaginario cultuale giovanneo: secondo Giovanni Gesù muore il 13 Nisan durante il “Tamid” del pomeriggio (Gv 18,28; 19,14.31-37)”, Atti del VII simposio di Efeso su s. Giovanni Apostolo (ed. L. Padovese) (Turchia: la Chiesa e la sua storia 13; Roma: Pontificio Ateneo Antoniano 1999) 69–115.
Schnackenburg, R., Das Johannesevangelium (Freiburg: Herder 1965–1984) I–III.
Schnelle, U., “Trinitarisches Denken im Johannesevangelium”, Israel und seine Heilstraditionen im Johannesevangelium. Festgabe für Johanne Beutler SJ zum 70. Geburtstag (ed. M. Labahn – K. Scholtissek – A. Strotmann) (Paderborn: Schöningh 2004) 367–386.
Senior, D., The Passion of Jesus in the Gospel of John (Leominster – Herefordshire: Gracewing 1991).
Söding, T., “Die Offenbarung des Logos. Biblische Theologie und Religionsgeschichte im johanneischen Spektrum“, Israel und seine Heilstraditionen im Johannesevangelium. Festgabe für Johanne Beutler SJ zum 70. Geburtstag (ed. M. Labahn – K. Scholtissek – A. Strotmann) (Paderborn: Schöningh 2004) 410–411.
Theobald, M., Die Fleischwerdung des Logos. Studien zum Verhältnis des Johannesprologs zum Corpus des Evangeliums und zu 1 Joh (NTA NF 20; Münster: Aschendorff 1988).
Thompson, M.M., The Humanity of Jesus in the Fourth Gospel (Philadelphia: Fortress Press 1988).
Thyen, H. Das Johannesevangelium (Tübingen: Mohr Siebeck 2005).
Wengst, K., Das Johannesevangelium (ThK NT 4; Stuttgart: Kohlhammer 2000–2001) I–II.
Zimmermann, R., “Jesus – the Lamb of God (John 1:29 and 1:36). Metaphorical Christology in the Fourth Gospel”, The Opening of John’s Narrative (John 1:19-2:22). Historical, Literary, and Theological Readings from the Colloquium Ioanneum 2015 in Ephesus (ed. R. A. Culpepper – J. Frey) (WUNT 385; Tübingen: Mohr Siebeck 2017) 79–96.
Zimmermann, R., “Eschatology and Time in the Gospel of John”, The Oxford Handbook of Johannine Studies (ed. J.M. Lieu – M.C. de Boer) (Oxford: Oxford University Press 2018) 292–310.

Opublikowane : 2019-02-12


Jojko, B. (2019). Eternity and Time in the Gospel of John. Verbum Vitae, 35, 245-278. https://doi.org/10.31743/vv.3951

Bernadeta Jojko  bernadetaj@hotmail.it
Pontifical Gregorian University, Rome  Włochy
https://orcid.org/0000-0003-1270-346X

Bernadeta Jojko, a professor at the Pontifical Gregorian University in Rome, an author of several books and articles on the Johannine writings, especially on the Gospel of John.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl