Dawid Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 (Studia Biblica Lublinensia 17; Lublin: Wydawnictwo KUL 2018)

Paweł Adam Podeszwa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Polska
https://orcid.org/0000-0002-4000-1660


Abstrakt

Recenzja książki: Dawid Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 (Studia Biblica Lublinensia 17; Lublin: Wydawnictwo KUL 2018).


Pobierz

Opublikowane
2019-06-30


Podeszwa, P. A. (2019). Dawid Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 (Studia Biblica Lublinensia 17; Lublin: Wydawnictwo KUL 2018). Verbum Vitae, 35, 545–554. https://doi.org/10.31743/vv.4083

Paweł Adam Podeszwa  podpaw@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Ks. Paweł Podeszwa, prezbier archidecezji gnieźnieńskiej, doktor habilitowany nauk teologicznych, zatrudnio-
ny na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Nauk Biblijnych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich, Associazione Ex Alun-ni/e del Pontificio Istituto Biblico w Rzymie oraz pełni funkcję moderatora Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Jest autorem ponad 50 artykułów z zakresu egzegezy i teologii biblijnej. Podejmuje wiele inicjatyw duszpasterskich, które służąpopularyzacji orędzia biblijnego, a mianowicie Szkoły SłowaBożego w Gnieźnie, Inowrocławiu, Wągrowcu, Żninie, Słupcy, Zagórowie, Kleczewie, Strzelnie, Trzemesznie; warsztaty i rekolekcje biblijne dla katechetów; konkursy biblijne; konferencje i wykłady w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego w Telewizji „Trwam” oraz w Radiu „Maryja”.
https://orcid.org/0000-0002-4000-1660Licencja

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl