Pokolenie polskich milenialsów. Studium socjologiczno-pastoralne


Abstrakt

Generacja młodych Polaków, jak nigdy dotąd, przeżywa duże przeobrażenia w sferze religijnej, kulturowej i obyczajowej. Choć określają się oni jako osoby wierzące, nie potwierdza się to w ich deklaracjach dotyczących praktyk religijnych ani życia moralnego. Wyczuwa się spore napięcie między wymaganiami stawianymi przez Kościół a pragnieniem wolności. Wolność staje się wartością absolutną, zaś kryterium wartościowania są zachcianka, użyteczność i ulotność chwili. Mimo że jako swoje cele życiowe wskazują rodzinę, odwzajemnioną miłość i bezpieczeństwo, to jednak w praktyce poszerza się grono ludzi żyjących bez jakiegokolwiek związku, a na pewno - bez sakramentu małżeństwa. Obniża się wpływ Kościoła na życie młodych Polaków i pomniejsza się wychowawcza rola rodziny. Rodzice wobec swoich dzieci często są bezradni, wielu nawet nie próbuje ich przynaglać do chodzenia na lekcje religii czy do kościoła. Za cenę zachowania relacji ze swoimi dziećmi milczeniem pomijają kwestie moralności i religijności. Młodzi ludzie przełomu wieków odznaczają się dużym poczuciem pewności siebie, są dobrze wykształceni, znają języki obce, czują się obywatelami świata.


Słowa kluczowe

młodzież; pokolenie Y; milenialsi; teologia pastoralna; wartośći; badania statystyczne; młodzi Polacy; religijność młodzieży

Badora B. – Herrmann M., „Młodzież o polityce, demokracji i gospodarce”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 91–130.
Boguszewski R., „Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 65–87.
Boguszewski R., „Dobroczynność w Polsce”, Komunikat CBOS nr 40 (2016).
Boguszewski R., „Religijność Polaków i ocena sytuacji Kościoła katolickiego”, Komunikat CBOS nr 147 (2018).
Boni M. – Szafraniec K., Młodzi 2011 (Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2011).
Czerski P., „My, dzieci sieci”, Dziennik Bałtycki 35/20452 (2012) 11.
Espinoza C. – Ukleja M., Zarządzanie milenialsami (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2018).
Feliksiak M., „Zainteresowania i aktywność”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 186–189.
Flader M., „Wiara w czasach portali społecznościowych. Charakterystyka pokolenia sieciowego”, Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian (red. P. Ochotny – M.J. Tutak – T. Wielebski) (Teologia Pastoralna w Polsce 5; Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia „Gotów” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 2018) 433–452.
Głowacki A., „Religijność młodzieży”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 143–153.
Gwiazda M., „Religia w szkole – uczestnictwo i ocena”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 154–160.
Kałka J., „Szkolne relacje”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska, M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38; Warszawa: CBOS 2017) 39–60.
Kaźmierska K., Młodzież archidiecezji łódzkiej. Szkic do portretu (Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2018).
Mariański J., „Kondycja religijna i moralna młodzieży szkół średnich”, Duszpasterstwo młodzieży w Polsce wobec współczesnych przemian (red. P. Ochotny – M.J. Tutak – T. Wielebski) (Teologia Pastoralna w Polsce 5; Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia „Gotów” Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 2018) 141–150.
Nastolatki 3.0. Raport z badania (Warszawa: NASK – Instytut Badawczy 2017).
Pawińska M., „Millennialsi – inspiratorzy nieuchronnych zmian w środowisku akademickim w Polsce i na świecie”, Ogrody Nauk i Sztuk 8 (2018) 215–223.
Pawlina K., Co słychać u młodzieży (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2019).
Pawlina K., Młodzież szkolna o swoich problemach (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2010).
Pawlina K., Młodzi w parafii. Problemy i wyzwania (Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2015).
Roguska B., „Dom rodzinny, rodzice i rówieśnicy w opiniach młodego pokolenia Polaków”, Młodzież 2016 (red. M. Grabowska – M. Gwiazda) (Opinie i Diagnozy 38: Warszawa: CBOS 2017) 19–28.
Stańczak J. – Stelmach K. – Urbanowicz M., Małżeństwa oraz dzietność w Polsce (Warszawa: GUS 2016).
Szawiel T., Pokolenie JP2. Przyszłość i przeszłość zjawiska religijnego (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008).
Tomczuk J., „Pokolenie «łap szansę»”, Newsweek Polska nr 20 (2018) 32–35.

Netografia
XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania. Dokument końcowy (2018), https://episkopat.pl/dokument-koncowy-synodu-biskupow-mlodzi-uczestnikami-i-wspoltworcami-zgromadzenia/ (dostęp: 6.04.2019)
SIA, „Czapiński w TOK FM: Mentalność 'igreków' jest kształtowana przez memy, a nie mamy”, 9.05.2012, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,11692545,Czapinski_w_TOK_FM__Mentalnosc__igrekow__jest_ksztaltowana.html (dostęp: 28.02.2019).
Franciszek, Przemówienie do młodzieży w Santiago, 17.01.2018, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/przemowienia/chile-mlodziez_17012018.html (dostęp: 23.03.2019)
Moczyróg A., „Było pokolenie Y, teraz czas na ‘pokolenie Homeland’. Oto, na kogo wyrosną Twoje dzieci”, 03.09.2015, https://mamadu.pl/121227,jakie-pokolenie-przyjdzie-po-milenialsach-czyli-na-kogo-wyrosna-nasze-dzieci (dostęp: 28.02.2019).
Polityka.pl, „Milenialsi, generacja Z… Skąd wiadomo, do którego pokolenia się należy?”, 19.03.2016, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/ludzieistyle/1654918,1,milenialsi-generacja-z-skad-wiadomo-do-ktorego-pokolenia-sie-nalezy.read (dostęp: 28.02.2019)
Stańczak J. – Stelmach K. – Urbanowicz M., Małżeństwa i dzietność w Polsce, I 2016,
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/malzenstwa-i-dzietnosc-w-polsce,23,1.html (dostęp: 6.04.2019)
Szczypczyk K., „Cała prawda o Milenialsach”, 28.07.2017, http://konradszczypczyk.pl/cala-prawda-o-millenialsach/ (dostęp: 28.02.2019)
Pobierz

Opublikowane : 2019-03-21


Pawlina, K. (2019). Pokolenie polskich milenialsów. Studium socjologiczno-pastoralne. Verbum Vitae, 35, 477-503. https://doi.org/10.31743/vv.4519

Krzysztof Pawlina  kpawlina@wmsd.mkw.pl
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3855-6720

Ks. Krzysztof Pawlina, prezbiter archidiecezji warszawskiej, profesor nauk teologicznych, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, przewodniczący Kolegium Dziekanów Wydziałów Teologicznych w Polsce, sekretarz Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczący Warszawskiego Towarzystwa Teologicznego, członek Komisji Episkopatu ds. Duchowieństwa, dziekan Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej, w latach 1997–2010 rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. W swojej pracy naukowej zajmuje się trzema dziedzinami: młodzieżą, nową ewangelizacją i kapłaństwem. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, książek, w tym dla młodzieży i o młodzieży, a także kilku tomików poezji.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl