Pojednanie w dualizmie. Nowa koncepcja w odpowiedzi na kryzys eschatologii


Abstrakt

Artykuł jest krótkim przedstawieniem nowej koncepcji eschatologicznej, w której dopuszcza się uniwersalne pojednanie, ale w dualizmie nieba i piekła. Zdaniem autora nie wolno żywić nadziei na zbawienie wszystkich, ponieważ Bóg objawił, że w piekle istnieją osoby i będą tam na wieki. Piekło jednak, po oczyszczającym Sądzie Ostatecznym, nie będzie trwaniem w zatwardziałości, lecz będzie wiecznym cierpieniem za grzech popełniony w życiu doczesnym. Potępieni nie będą już buntować się, lecz zgodzą się na tą sprawiedliwą, wieczną pokutę.


Słowa kluczowe

eschatologia; sąd; piekło; niebo; apokatastaza; pokuta; pojednanie; pokój; dualizm; życie wieczne; kara wieczna

Ambrosius, De bono mortis, tł. W. Szołdrski: św. Ambroży, „O dobrach przynoszonych przez śmierć”, idem, Wybór pism (Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy 7; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1971).
Balthasar, H.U., „Apokatastasis”, Trierer Theologische Zeitschrift 97 (1988) 169-182.
Balthasar, H.U., Czy wolno mieć nadzieję, że wszyscy będą zbawieni? (tł. S. Budzik) (Teologia na Trzecie Tysiąclecie; Tarnów: Biblos 1998).
Balthasar, H.U., Kleiner Diskurs über die Hölle (Ostfildern: Schwabenverlag 1987).
Balthasar, H.U., Was dürfen wir hoffen? (Kriterien 75; Einsiedeln: Johannes Verlag 1986).
Benedykt XVI, Encyklika „Spe salvi” (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 2007).
Boros, L., Istnienie wyzwolone. Rozważania teologiczne. Mysterium Mortis. Człowiek w obliczu ostatecznej decyzji? (tł. B. Białecki, Warszawa: Pax 1985).
Głowa, S. – Bieda, I. (red.), Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, wyd. 4 (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1998) (=BF).
Dulles, A., „Populacja piekła” (tł. M. Hułas), Teologia w Polsce 2/2 (2008) 211-222.
Finkenzeller, J., Eschatologia (tł. W. Szymona; red. W. Beinert) (Podręcznik Teologii Dogmatycznej. Traktat 11; Kraków: Wydawnictwo „M” 2000).
le Goff, J., Narodziny czyśćca (tł. K. Kocjan) (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1997).
Granat, W., Eschatologia. Rzeczy ostateczne człowieka i świata (Lublin: TN KUL 1962).
Granat, W., Dogmatyka katolicka. Synteza, wyd. 2 (Lublin: TN KUL 1967).
Gregorius Nyssenus, Oratio Catechetica; tł. W. Kania: św. Grzegorz z Nyssy, Wielka katecheza, idem, Wybór pism (Pisma Strarochrześcijańskich Pisarzy 14; Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej 1974) 128-183.
Hałas, S., Pierwszy List św. Piotra. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament 17; Częstochowa: Edycja Świętego Pawła 2007).
Hryniewicz, W., „Nadzieja czy strach?”, Gazeta Wyborcza 8-9 grudnia (2007) 36.
Hryniewicz, W., „Teraz trwa nadzieja”. U podstaw chrześcijańskiego uniwersalizmu (Warszawa: Verbinum 2006).
Ireneo di Lione, Contro le eresie. II. Smascheramento e confutazione della falsa gnosi (tł. A. Cosentino) (Roma: Città nuova 2009).
Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor” (Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1993).
Jankowski, A., Listy więzienne św. Pawła: do Filipian – do Kolosan – do Filemona – do Efezjan. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Pismo Święte Nowego Testamentu 8; Poznań: Pallottinum 1962).
Jankowski, A., Eschatologia Nowego Testamentu (Kraków: WAM 2007).
Jankowski, A., Królestwo Boże w przypowieściach (Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów 1992).
Jaros, D., „Szkic rozwiązania problemu współistnienia nieustającego piekła i wiecznej miłości Boga”, Teologia w Polsce 2/1 (2008) 121-162.
Jaros, D., Przemiana piekła w dniu ostatecznym (Kraków: Salwator 2013).
Kaiser, O., Antico Testamento. XVIII. Isaia (capp. 13-39) (tł. A. Audisio) (Brescia: Paideia 2002).
Katarzyna ze Sieny, Dialog o Bożej Opatrzności, czyli Księga Boskiej Nauki (tł. L. Staff) (Poznań: W drodze 2001).
Katarzyna z Genui, Rozprawa o Czyśćcu (tł. A. M. Lubik) (Wrocław: Arka 1998).
Katechizm Kościoła Katolickiego, wyd. 2 (Poznań: Pallottinum 2009) (=KKK).
Kijas, Z.J., Piekło. Oddalenie od Domu Ojca (Kraków: Wydawnictwo „M” 2002).
Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego (tł. R. Murawski – J. Nowak) (Kielce: Jedność 2005).
Kongregacja Nauki Wiary, „Instrukcja o powołaniu teologa w Kościele Donum veritatis (24 V 1990)”, W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994 (opr. i tł. J. Królikowski – Z. Zimowski) (Tarnów: Biblos 1997) 353-369.
Kongregacja Nauki Wiary, „List do biskupów o niektórych zagadnieniach dotyczących eschatologii Recentiores episcoporum Synodi (17 V 1979)”, W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki Wiary 1966-1994 (opr. i tł. J. Królikowski – Z. Zimowski) (Tarnów: Biblos 1997) 129-132.
Kotkowska, E., Pomyśleć świat jako całość według św. Grzegorza z Nyssy (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 2003).
Langkammer, H., Życie po śmierci. Eschatologia Starego i Nowego Testamentu (Lublin: Wydawnictwo KUL 2004).
Léon-Dufour, X., „Sąd”, „Zatwardziałość”, idem, Słownik Nowego Testamentu, wyd. 3 (tł. K. Romaniuk) (Poznań: Księgarnia św. Wojciecha 1993) (=SNT) 559, 691.
Léon-Dufour, X., „Zatwardziałość”, Słownik teologii biblijnej (red. X. Léon-Dufour; tł. K. Romaniuk) (Poznań – Warszawa: Pallottinum 1994) (=STB) 1117.
Liturgia godzin (Poznań: Pallottinum 1988) IV.
Longosz, S., „Orygenizm i spór wokół Orygenesa”, Vox Patrum 5 (1985) 395-412.
Mazzeo, M., Lettere di Pietro, Lettera di Giuda, nowe wydanie (wstęp i komentarz M. Mazzeo) (Milano: Paoline 2002).
Minois, G., Historia piekła (tł. A. Dębska) (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1996).
Napiórkowski, S.C. – Klauza, K. (red.), Nadzieja – możliwość czy pewność powszechnego zbawienia? Dyskusja teologów dogmatyków nad książką ks. W. Hryniewicza OMI „Nadzieja zbawienia dla wszystkich” (Lublin: [s.n.] 1992).
Nossol, A., „Postulaty teologicznego uprawiania eschatologii”, Ateneum Kapłańskie 74 (1982) 33-43.
Origene, De principiis; tł. S. Kalinkowski: Orygenes, O zasadach (Źródła Myśli Teologicznej 1; Kraków: WAM 1996).
Pietras, H., „’Apokatastasis’ według Ojców Kościoła”, Puste piekło? Spór wokół ks. Wacława Hryniewicza nadziei zbawienia dla wszystkich (red. J. Majewski) (Warszawa: Biblioteka „Więzi” 2000) 120-142.
Popowski, R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lokalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych, wyd. 4 (Prymasowska Seria Biblijna; Warszawa: Vocatio 2006).
Rahner, K., Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa (tł. T. Mieszkowski) (Warszawa: Pax 1987).
Ratzinger, J., Śmierć i życie wieczne (tł. M. Węcławski) (Warszawa: Pax 1986).
Salij, J., „Bóg na zawsze utracony”, Ateneum Kapłańskie 98 (1982) 227-235.
Salij, J., „Czego oko nie widziało…”, Znak 59/1 (2007) 18-35.
Scanlon, R., „The Inflated Reputation of Hans Urs von Balthasar. Compassion to a Fault”, New Oxford Review 67/3 (2000) 17-24.
Scheffczyk, L., „Apokatastaza: fascynacja i aporia”, Communio 7/2 (1987) 87-98.
Sobór Watykański II, „Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes” (1965), Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje (Rzym – Poznań: Pallottinum 1987).
Stachowiak, L., Księga Izajasza II-III, 40-66: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy (Pismo Święte Starego Testamentu 9/2; Poznań: Pallottinum 1996).
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna (opr. P. Bełch) (Londyn: Veritas 1962-1986) I-XXXIV (=STh).
Turincew, A., „Przybliżenie eschatologii prawosławnej” (tł. J. Rozkrut), Bóg żywy. Katechizm Kościoła prawosławnego (Kraków: Stowarzyszenie „Kairos”; WAM 2001) 455-460.
Pobierz

Opublikowane : 2019-06-23


Jaros, D. (2019). Pojednanie w dualizmie. Nowa koncepcja w odpowiedzi na kryzys eschatologii. Verbum Vitae, (36), 243-384. https://doi.org/10.31743/vv.4660

Dariusz Maria Jaros  darjar1@gmail.com
Jerozolima, Izrael  Izrael
https://orcid.org/0000-0003-2093-2203

Ks. Dariusz Maria Jaros, prezbiter diecezji kieleckiej, studiował teologię dogmatyczną i uzyskał stopień doktora na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2010). Autor książki Przemiana piekła w dniu ostatecznym (2013), która została opublikowana także w języku włoskim pt. La trasformazione dell’inferno nel giorno ultimo (2018). Od 2012 roku pełni posługę kapłańską w Ziemi Świętej.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl