Brant Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii (Kraków: WAM 2018)


Abstrakt

Recenzja książki:
Brant Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii (Kraków: WAM 2018). Ss. 240. PLN 40,40. ISBN 978-83-277-1583-8


Słowa kluczowe

Pascha; Eucharystia; Manna; Chleby pokładne

Pobierz

Opublikowane : 2019-05-19


Mielcarek, K. (2019). Brant Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii (Kraków: WAM 2018). Verbum Vitae, 35, 561-564. https://doi.org/10.31743/vv.4685

Krzysztof Wojciech Mielcarek  krzysztof.mielcarek@kul.pl
Instytut Nauk Biblijnych, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8575-7966

Krzysztof Mielcarek, profesor KUL, doktor habilitowany nauk teologicznych, kierownik Katedry Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich Instytutu Nauk Biblijnych KUL, wieloletni wykładowca KUL i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Prowincji Ojców Dominikanów w Krakowie, autor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, dwóch monografii, współautor pierwszego przygotowanego przez polskich autorów Atlasu biblijnego (Pelplin: Bernardinum 2018), redaktor wielu prac zbiorowych; od 2014 roku członek Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów, delegowany przez Papieską Radę ds. Jedności Chrześcijan.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl