Dlaczego przez czas do wieczności?


Abstrakt

Słowo wstępne redaktora naczelnego ks. prof. dr. hab. Henryka Witczyka.


Słowa kluczowe

czas; wieczność

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-17


Witczyk, H. (2019). Dlaczego przez czas do wieczności?. Verbum Vitae, 35, 7-9. https://doi.org/10.31743/vv.4742

Henryk Witczyk  henwit@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4451-0697

Henryk Józef Witczyk, prezbiter diecezji kieleckiej, profesor nauk teologicznych, profesor zwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, kierownik Katedry Teologii Biblijnej i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, członek Papieskiej Komisji Biblijnej, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich.


Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

  1. W myśl regulacji prawnych zawartych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autor przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma "Verbum Vitae". Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
  2. Za zgodą Redakcji czasopisma artykuły i recenzje opublikowane w półroczniku "Verbum Vitae" mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.
  3. Autor, w celach niekomercyjnych, może w dowolny sposób, bez zgody Redakcji, rozpowszechniać swój tekst w wersji elektronicznej.
  4. Redakcja publikuje teksty on-line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0 Internationl